Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Dimov Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Specialist principal, Secţia evidenţă contabilă, Direcţiei Finanţe şi Contabilitate – pe perioadă determinată.
 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Secţia evidenţă contabilă, Direcţiei Finanţe şi Contabilitate – pe perioadă determinată.
 

Data-limită de depunere a documentelor:

15.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:
Coordonarea și utilizarea resurselor financiar-bugetare, exercitarea controlului asupra utilizării alocațiilor bugetare acordate Agenției, a mijloacelor proprii și transferării plăților în buget. Controlul asupra păstrării și utilizării mijloacelor bănești a Agenției.
 
2. Sarcinile de bază:
 
 1. Asigurarea corectitudinii evidenței contabile a operațiunilor economice în conformitate cu actele normative în vigoare, într-u realizarea sarcinilor trasate de conducerea Agenției;
 2. Monitorizarea efectuării achitărilor în cadrul relațiilor financiare cu agenții economici și transferării plăților pentru serviciile prestate, bunurile achiziționate de ANSA;
 3. Asigurarea corectitudinii evidenței contabile a formularelor cu regim special, monitorizarea circulației medicamentelor și materialelor de pansament eliberate direcțiilor raionale/municipale;
 4. Contribuirea la efectuarea inventarierii patrimoniului instituției;
 5. Asigurarea evidenței și executării documentelor contabile, contractelor și sarcinilor curente întru realizarea obiectivelor Direcției.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CHIŞINĂU

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 63, et.1, of.116

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul contabilităţii, finanțe și buget.
 
Experienţă profesională: 1 an de experiență profesională în domeniul managementului contabil,  preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a)   Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1; www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b)  Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d)   Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 
- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
- Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
 
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
 
 •  Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
 • Ordinul nr. 60 a Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului de inventariere;
 • Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr. 48 din 22.03.2012;
 • Codul Fiscal ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006, cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1062 din 15.09.2006, privind salarizarea personalului unor organizaţii, instituţii şi întreprinderi monitorizate de Cancelaria de Stat ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 355 din 23.12.2005,  cu privire la  sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181  din  25.07.2014;
 • Hotărârea Guvernului nr.338 din 21.03.2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale;
 • Ordinul Ministerului finanţelor privind Clasificaţia bugetară nr.208 din 24.12.2015 (MO nr.370-379 din 31.12.2015);
 • Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor (Ordinul nr.216 din 28.12.2015);
 • Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar (Ordinul nr.216 din 28.12.2015).