Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenției pentru Eficiență Energetică

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : Str. Alecu Russo, 1, et. 10
Persoană de contact: Nicolae Neamtu
Telefon: 0 22 49-94-44, 0 22 31-00-12
E-mail:
Website: aee.md

Specialist principal în cadrul Serviciului Audit, autorizări și inspectare

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal în cadrul Serviciului Audit, autorizări și inspectare

Data-limită de depunere a documentelor:

14.07.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a)   Scopul general al funcției:
Asigurarea asistenței consultative și informațională societăților de servicii energetice, managerilor energetici, agenților economici, precum și persoanelor fizice care activează în domeniul eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie, precum și autorizarea persoanelor fizice și juridice pentru efectuarea auditurilor energetice precum și asigurarea evidenței, prin ținerea de registre, a auditorilor energetici autorizați și a auditurilor energetice efectuate.
      b)  Sarcinile de bază ale funcției:
 
 1. Asigurarea evidenței auditorilor energetici autorizați și a auditurilor energetice efectuate.
 2. Asigurarea elaborării rapoartelor anuale și notelor informative trimestriale privind activitatea Serviciului audit, autorizări și  inspectare.
 3. Asigurarea coordonării caietelor de sarcini în vederea contractării serviciilor de auditare energetică.
 4. Asigurarea dezvoltării şi bunei funcţionări a sistemului de auditare energetică.
 5. Participarea la procesul de organizare a seminarelor, conferinţelor şi expoziţiilor pentru promovarea metodelor și practicilor de audit energetic.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Nicolae Neamtu

Telefon:

0 22 49-94-44, 0 22 31-00-12

E-mail:

office@aee.md

Web site:

aee.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Agenția pentru Eficiență Energetică, mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1 Et. 10, biroul nr.1002

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente, cu profil energetic, studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.
Experienţă profesională: vechimea în muncă în specialitate: cel puţin 1 an în domeniul energetic.
 Cunoştinţe:
- cunoașterea legislației naționale în domeniul energetic;
- să fie familiarizat cu politicile şi aquis-ul comunitar în domeniul energetic;
- posedarea limbii engleze va constitui un avantaj;
- cunoștințe la nivel înalt în domeniului tehnologiilor informaţionale: microsoft office, Internet, E-mail.
 
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, după caz, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecționare şi valorificare a experienţei dobândite.
 
Atitudini / comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Locul desfășurării concursului:
 
 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante Agenția pentru Eficiență Energetică, mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1 Et. 10, biroul nr.1002, tel.: 49-94-44, 31-00-12 (extensia 6).
E-mail: nicolae.neamtu@aee.md (cu mențiunea Funcție Vacantă)

Bibliografia concursului:

 1. Bibliografia
 • Constituția Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
 • Acte legislative în domeniul de specialitate
 • Legea nr.1525 din 19.02.1998 cu privire la energetică;
 • Legea nr.124-XIV din 23.12.2009 cu privire la energia electrică
 • Legea energiei regenerabile, nr. 160 din 12.07.2007;
 • Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare;
 • Legea nr. 117 din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice;
 • Legea nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale;
 • Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficienţa energetică;
 • Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la part+
 • eneriatul public-privat;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1173 din 21.12.2010 cu privire la Agenţia pentru Eficienţă Energetică;
 • Hotărârea Guvernului nr. 884 din 27.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul energetic;
 • Hotărârea Guvernului nr.  885 din 27.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind;
  autorizarea auditorilor energetici;
 • Hotărârea Guvernului nr. 924  din 27.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de calculare
  a costului auditului energetic.
Acte legislative în domeniul de specialitate
 • Legea nr.174 din 21.09.2017 cu privire la energetică;
 • Legea nr.10 din 26.02.2016 cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
 • Legea energiei regenerabile, nr. 160 din 12.07.2007;
 • Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare;
 • Legea nr. 117 din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice;
 • Legea nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale;
 • Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficienţa energetică;
 • Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1173 din 21.12.2010 cu privire la Agenţia pentru Eficienţă Energetică;
 • Hotărârea Guvernului nr. 884 din 27.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul energetic;
 • Hotărârea Guvernului nr.  885 din 27.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind;
  autorizarea auditorilor energetici;
 • Hotărârea Guvernului nr. 924  din 27.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de calculare
  a costului auditului energetic.