Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Korolenco 2/1
Persoană de contact: Mîța Diana
Telefon: 022 884329
E-mail:
Website: amed.md

Specialist principal -Secția licențiere activitate farmaceutică

Domeniu de activitate:

Sănătate

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal -Secția licențiere activitate farmaceutică

Data-limită de depunere a documentelor:

04.07.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul și sarcinile de bază:
- Elaborarea deciziilor privind suspendarea, retragerea, recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor  în cazul,  în care  nu se respectă unele cerinţe şi/sau condiţii stabilite de lege în privinţa actului permisiv în cauză;
-  Înregistrarea cererii cu privire la obţinerea licenţei în domeniul farmaceutic;
-  Examinrea cererilor pentru reperfectarea sau obţinerea licenţei în domeniul farmaceutic;
-  Examinarea dosarelor pentru elaborarea deciziilor  finale cu privire la licenţiere în domeniul farmaceutic;
- Implementarea acţiunilor pentru retragerea licenţei în domeniul farmaceutic în cazul necorespunderii cerinţelor sau încălcării legislaţiei in vigoare;
- Participarea la instruirea continuă a cadrelor şi creşterea nivelului de calificare, prin îndeplinirea instruirilor interne şi externe;
- Participarea la elaborarea actelor normative în domeniul licenţiere în domeniul activităţii farmaceurice;
- Analizarea sesizărilor parvenite de la organele de control despre stabilirea neconformităților legale în activitate, de către titularul de licență; 
- Realizarea procedurii de suspendare, retragere a licenței conform prevederilor legale;
- Oferirea consultanței autorităților publice și persoanelor fizice/juridice în domeniul de activitate, examinarea și formularea răspunsurilor la petiții și cererile de acces la informații;
- Evidenţa şi controlul documentelor de secretariat ale Secţiei (fizică şi electronică), inclusiv evidenţa, sitematizarea, protejarea și păstrarea cererilor de obținere/reperfectare a licențelor privind activitatea farmaceutică, cu documentele aferente la acestea;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Prişibilovici Inga

Telefon:

022 884329

E-mail:

hr@amed.md

Web site:

amed.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1, Anticamera

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul juridic, administaţie publică sau farmaceutic
Experienţă profesională:
1 an – experiență profesională în domeniu;
Cunoştinţe:
-  legislaţia în domeniu activității de întreprinzător, farmaceutic;
-  legislația în domeniul administraţiei publice;
​-  limbă de circulaţie internaţională: engleza - la nivel B1, franceza și alte limbi reprezintă un avantaj;
-  operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
Atitudini/comportamente: punctualitate, respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:   
Candidații depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:
- formularul de participare, indicat în anexă;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- certificatul medical;
- copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
- cazier judiciar,( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care  a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800