Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Korolenco 2/1
Persoană de contact: Mîța Diana
Telefon: 022 884329
E-mail:
Website: amed.md

Șef serviciu -  Serviciu autorizare import/export   

Domeniu de activitate:

Sănătate

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B24. Şef serviciu,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef serviciu -  Serviciu autorizare import/export   

Data-limită de depunere a documentelor:

04.07.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției:
  Asigurarea activității de autorizare a importului de medicamente, materie primă medicamentoasă, articole de ambalaj, alte produse farmaceutice, inclusiv în calitate de mostre sau standarde de referință și produselor de degradare.
Saercinile de bază:
-  Autorizarea importului de medicamente, materia primă medicamentoasă, articole de ambalaj alte produse farmaceutice și parafarmaceutice.
-  Examinarea demersurilor, reclamațiilor și sugestiilor în domeniul importului exportului  de medicamente parvenite de la persoane juridice și/sau fizice din țară sau rezidenți străini
- Coordonarea și monitorizarea exportului de medicamente și altor produse farmaceutice.
- Asigurarea managementului efectiv al activităţii serviciului
- Elaborarea propunerilor de modificare a actelor legislative și normative în domeniul coordonării și reglării fluxului medicamentelor importate.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Prişibilovici Inga

Telefon:

022 884329

E-mail:

hr@amed.md

Web site:

amed.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1, Anticamera

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerințe specifice:
Studii: Superioare farmaceutice,
Experiență profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.
Cunoștințe:
-  cunoașterea legislației în domeniul serviciului public, medicamentului, activității farmaceutice;
 -  cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet, 1C.
Abilități: de lucru cu informația, de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare.
Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect și corectitudine, diplomație, disciplină, creativitate, obiectivitate, flexibilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Candidații depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:
- formularul de participare, indicat în anexă;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- certificatul medical;
- copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
- cazier judiciar,( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care  a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000

Bibliografia concursului:

-Legea nr. 1456 din  25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică;
- Hotărîrea Guvernului nr. 777 din  13.08.1997 privind perfecţionarea mecanismului de reglementare a comerţului exterior;
-Hotărîrea Guvernului Nr. 71 din  23.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
-Hotărîrea Guvernului Nr. 1352 din  03.10.2002 cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul Medicamentului.