Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Korolenco 2/1
Persoană de contact: Mîța Diana
Telefon: 022 884329
E-mail:
Website: amed.md

Specialist principal - Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Domeniu de activitate:

Sănătate

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal - Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Data-limită de depunere a documentelor:

26.07.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Asigurarea colaborării externe a Agenției, și înaintarea propunerilor de proiecte de dezvoltare precum și de a asigura comunicarea eficientă a autorității  cu publicul larg, reprezentanții societății civile și cu mijloacele de informare în masă.
Sarcinile de bază:
- Asigurarea colaborării externe a Agenției, precum și înaintarea propunerilor de proiecte de dezvoltare;
- Asigurarea încheierii a Acordurilor de colaborare externă și monitorizarea activității de realizare a acestora;
- Asigurarea transparenţei în activitatea Agenţiei, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a autorităţii, planificarea şi realizarea campaniilor media şi de comunicare;
- Întocmirea şi difuzarea comunicatelor şi materialelor de presă despre activitatea autorităţii şi a conducerii acesteia, despre politici publice iniţiate, promovate şi realizate în domeniul de activitate a Agenţiei;
- Difuzarea pentru publicul larg, în mod operativ a informaţiei de interes public, examinarea şi oferirea de răspunsuri la solicitările de informare adresate de către reprezentanţii mijloacelor de informare în masă din ţară, monitorizarea actualizării paginii web a agenției;
- Consultarea conducerii şi angajaţilor Agenţiei privind menţinerea bunelor relaţii cu organele de informare în masă.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Peiţibilovici Inga

Telefon:

022 884329

E-mail:

hr@amed.md

Web site:

amed.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1, Anticamera

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerințe specifice:
Studii:
-superioare, de licență sau echivalente în domeniul jurnalisticii, relații internaționale, relații publice, comunicare, politici publice și filologie;
Experienţă profesională: 1 an experiență profesională în domeniu.
Cunoştinţe:
- în ştiinţele comunicării;
- lingvistice;
- în domeniul operării cu informaţia primită în scopul reflectării în mass-media;
- cunoaşterea unei limbi  de circulaţie internaţională la nivelul C2;
- de operare la calculator
Abilităţi: de a organiza, coordona, controla activitatea, de a motiva, de a lucra cu informaţia, de a comunica eficient, de a aplana situaţii de conflict, de a forma şi a lucra în echipă, de a utiliza mijloace tehnice de birou, de a utiliza internetul etc. 
Atitudini/comportamente: responsabilitate, receptivitate la idei noi, generare de idei şi propuneri, loialitate, patriotism, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă către dezvoltare profesională continuă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Candidații depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:
- formularul de participare, indicat în anexă;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- certificatul medical;
- copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
- cazier judiciar,( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care  a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3600

Bibliografia concursului:

 - Constituţia Republicii Moldova;
- Acte normative în domeniul serviciului public și de specialitate
- Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea cu privire la petiţionare Nr.190-XIII din 19.07.94;
-- Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- HG nr. 1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administarției publice centrale