Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Korolenco 2/1
Persoană de contact: Mîța Diana
Telefon: 022 884329
E-mail:
Website: amed.md

Specialist principal -  Secţia juridică

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal -  Secţia juridică

Data-limită de depunere a documentelor:

04.07.2018

Unități disponibile:

3

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:  asigurarea asistenței juridice subdiviziunilor structurale ale Agenției, prezentarea în comun cu colaboratorii subdiviziunilor structurale de specialitate ale Agenției a propunerilor de perfecționare a legislației în vigoare în domeniul medicamentului, activității farmaceutice și dispozitivelor medicale, asigurarea reprezentării intereselor Agenției în instanțele de judecată și alte organe de drept și autorități ale administrației publice de toate nivelurile.
Sarcinile de bază:
- Asigurarea procesului privind elaborarea proiectelor de legi și altor acte cu caracter normativ în domeniul medicamentului, activității farmaceutice și dispozitivelor medicale;
- Participarea în comun cu colaboratorii subdiviziunilor structurale de specialitate ale Agenției la elaborarea proiectelor de acte legislative și normative în domeniul medicamentului, activității farmaceutice și dispozitivelor medicale;
- Avizarea proiectelor de acte legislative și normative elaborate de către alte autorități, conform competențelor funcționale;
- Asigurarea asistenței juridice subdiviziunilor structurale ale Agenției;
- Participarea la ședințele grupului de lucru de achiziții medicamente;
- Reprezentarea intereselor Agenției în instanțele de judecată de toate nivelurile și în fața altor organe de drept și autorități ale administrației publice de toate nivelurile.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Prişibilovici Inga

Telefon:

022 884329

E-mail:

hr@amed.md

Web site:

amed.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1, Anticamera

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic;
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoştinţe de operare la calculator.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
Atitudini/comportamente: punctualitate, respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Candidații depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:
- formularul de participare, indicat în anexă;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- certificatul medical;
- copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
- cazier judiciar,( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care  a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800

Bibliografia concursului:

  • Constituţia Republicii Moldova;
  • Codul Civil;
  • Codul de Procedură Civilă.
  •  Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;   
  • Legea nr. 190-XIII din  19.07.1994 cu privire la petiţionare
  •  Legea nr. 1409 din  17.12.1997 cu privire la medicamente;
  • Legea nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică;
  • Legea nr. 102 din  09.06.2017 cu privire la dispozitivele medicale;