Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Korolenco 2/1
Persoană de contact: Mîța Diana
Telefon: 022 884329
E-mail:
Website: amed.md

Șef Secție (contabil-şef) - Secția financiar – administrativă

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B22. Şef secţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef Secție (contabil-şef) - Secția financiar – administrativă

Data-limită de depunere a documentelor:

04.07.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Monitorizarea activităţii Secției, executarea evidenţei contabile în conformitate cu actele normative în vigoare, conform normativelor şi cerinţelor unice ale contabilităţii şi rapoartele financiare în baza Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, ordinului ministrului finanțelor nr. 215 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor  și ordinului nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile  în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
Sarcinile de bază:                                                  
- Conducerea/managementul Secției, stabilirea sarcinilor şi verificarea executării lor;
- Planificarea cheltuielilor ce ţin de întreţinerea Agenţiei. Coordonarea activităţilor privind organizarea corectă a evedenţei contabile în conformitate cu actele normative în vigoare;
- Participarea la elaborarea propunerilor de buget al Agenţiei în conformitate cu normele metodologice şi indicaţiile MF. Prezentarea propunerilor de buget în termenele stabilite de către MF;
- Dirijarea organizării corecte a evidenţei contabile şi a sistemului de dări de seamă;
- Verificarea notelor contabile lunare şi reflectarea lor în Cartea Mare;
.- Participarea la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii publice.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Prişibilovici Inga

Telefon:

022 884329

E-mail:

hr@amed.md

Web site:

amed.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1, Anticamera

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Experienţă profesională: 3 ani de experiență profesională în domeniu. 
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul finanțelor publice;
- Cunoașterea politicilor și procedurilor eficiente de finanțare și contabilitate;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet, 1C.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
Atitudini / comportamente: respect față de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Candidații depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:
- formularul de participare, indicat în anexă;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- certificatul medical;
- copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
- cazier judiciar,( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care  a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3600

Bibliografia concursului:

- Codul Fiscal;
- Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
- Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 cu privire la finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale;
- Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;
- Legea nr. 355 din 23.12.2005,  cu privire la  sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
- Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
- Ordinul ministrului finanțelor nr. 215 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;
- Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici;
- Ordinul nr. 216 din 28.12.2015 Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar;
- Ordinul nr.60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.