Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Korolenco 2/1
Persoană de contact: Mîța Diana
Telefon: 022 884329
E-mail:
Website: amed.md

Șef Serviciu - Serviciul Resurse Umane
 

Domeniu de activitate:

Resurse Umane

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B24. Şef serviciu,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef Serviciu - Serviciul Resurse Umane
 

Data-limită de depunere a documentelor:

26.07.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: .
Formarea şi menţinerea unui corp de angajaţi profesionişti prin implementarea politicilor şi procedurilor moderne de personal în vederea realizării optime a obiectivelor Agenţiei.
Sarcinile de bază:
- Elaborarea și prezentarea proiectelor de acte administrative cu privire la personal și la procedurile de personal;
- Coordonarea implementării procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi celor de specialitate, implementarea procesului de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici şi celor de specialitate;
- Asigurarea realizării conforme a politicilor şi a procedurilor de personal în domeniul încadrării în funcţiei, integrării funcţionarilor debutanţi în funcţia publică, organizării şi desfăşurării perioadei de probă pentru funcţionarii publici debutanţi, dezvoltării  profesionale şi evaluării activităţii funcţionarilor publici debutanţi din cadrul Agenției;
- Asigurarea procesului de elaborare şi aprobare a Statului de personal, precum şi participarea la elaborarea schemei de încadrare a Agenției, întocmirea şi prezentarea organelor de statistică a rapoartelor semestriale și anuale;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Prişibilovici Inga

Telefon:

022 884329

E-mail:

hr@amed.md

Web site:

amed.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1, Anticamera

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul dreptului.
Experienţă profesională: 3 ani de  experiență în domeniu;
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea domeniului de management strategic al resurselor umane;
- Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente de personal, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
-Limbă de circulaţie internaţională: engleza, și alte limbi reprezintă un avantaj;
- Cunoştinţe de operare la calculator.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
Atitudini/comportamente: punctualitate, respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Candidații depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:
- formularul de participare, indicat în anexă;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- certificatul medical;
- copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
- cazier judiciar,( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care  a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3600

Bibliografia concursului:

- Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr.793 din 10.02.2000 privind contenciosul administrativ;
- HG nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public;
- Codul muncii al R.M.
- HG nr. 1449 din 24.12.2007 privind carnetul de muncă.