Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Primăria satului Cocieri

Raion : DUBĂSARI
Oraș : com. Cocieri
Adresa : str. Renașterii, 68
Persoană de contact: Mițcul Ivan
Telefon: 0 248 52238
E-mail:
Website:

Specialist pentru percepere fiscală, Primăria comunei Cocieri.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C66. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist pentru percepere fiscală, Primăria comunei Cocieri.

Data-limită de depunere a documentelor:

12.07.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.    Identificarea tuturor subiecților impunerii, obiectelor impunerii cu impozitele și taxele locale, evidența contribuabililor și a obligațiilor fiscale ale acestora, cît și înmînarea avizelor de plată.
2.    Identificarea patrimoniului vacant în scopul trecerii acestuia în proprietatea autorității publice locale de la locul amplasării bunului imobil;
3.    Generarea și tipărirea din SIA „Cadastrul fiscal” a avizelor de plată la impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice (cetățeni) pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării.
4.    Asigurarea încasării impozitelor și taxelor locale;
Asigurarea executarii planului de venituri pentru fiecare an curent de la persoane fizice (cetățeni) și Gospodăriile Țărănești pe impozitele administrate.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Mițcul Ivan

Telefon:

0 248 52238

E-mail:

imitcul62@mail.ru

Raion, oraș:

com. Cocieri, DUBĂSARI

Adresa:

satul Cocieri, strada Renașterii, 68.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul fiscal și administrației publice;
Operare calculator: Word, Excel, Internet.
Studii medii de specialitate.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Formular de participare; 
Copia diplomei de studii;
Curriculum Vitae.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3200

Bibliografia concursului:

- Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
– Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
– Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
– Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
- Codul Fiscal Titlul VI și Titlul VII
- Legea nr. 1056 din 16 iunie 2000 privind punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal