Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Vieru Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Specialist principal, Direcţia juridică

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Direcţia juridică

Data-limită de depunere a documentelor:

17.07.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Scopul general al funcţiei:
 
Controlul asupra respectării actelor legislative și normative ce conțin norme în domeniul de activitate a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, precum și în instituțiile subordonate acesteia.
 
2. Sarcinile de bază:
 1. Asigurarea activităților de protecție și prevenire a riscurilor profesionale din unitate;
 2. Reprezentarea intereselor Agenției și a instituțiilor subordonate ale acesteia  în instanțele de judecată;
 3. Executarea petițiilor, scrisorilor și reclamațiilor parvenite în adresa Agenției.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CHIŞINĂU

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, mun.Chişinău, str. .Kogălniceanu,63, et.1, bir.116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic.
Experienţă profesională: minimum 1 ani experiență profesională în domeniul juridic, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1 www.ansa.gov.md „funcţii vacante”;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legislația în domeniul serviciului public
 
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
 • Legea integrității  nr. 82 din 25.05.2017.
      ·     Legislația în domeniul de specialitate
 • Hotărârea Guvernului nr.51 din 16.01.2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Hotărârea Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară;
 • Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
 • Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor.
 • Legea nr. 78 din  18.03.2004 “Privind produsele alimentare”;
 • Legea nr. 228 din  23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară;
 • Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015  privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 317 din  18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • Legea contenciosului administrativ  nr.793 din 10 februarie 2000;
 • Legea nr.64 din 31 mai 1990 „Cu privire la Guvern”;
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative;
 • Legea privind accesul la informaţie, nr.982-XIV din 11.05.2000.
 •  Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova.