Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str. Vasile Alecsandri, 1
Persoană de contact: Victoria Olaru
Telefon: 022-26-88-02
E-mail:
Website: www.msmps.gov.md

Consultant principal (temporar vacantă), Direcția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Sănătate

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant principal (temporar vacantă), Direcția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești 

Data-limită de depunere a documentelor:

15.08.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: elaborarea politicilor şi procedurilor moderne în vederea integrării asistenţei medicale de toate nivelurile, întru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciilor de asistenţă medicală spitalicească, specializate de ambulator şi asistenţă medicală de reabilitare, îngrijiri de lungă durată şi nursing.
Sarcinile de bază:
  • Elaborează proiectele de acte normative şi legislative în domeniul managementului serviciilor de asistenţă medicală spitalicească, asistenţă medicală mamei şi copilului, de nursing, reabilitare şi îngrijiri de lungă durată.
  • elaborează politicile publice în domeniul managementului serviciilor de de asistenţă medicală spitalicească, asistenţă medicală mamei şi copilului, de nursing, reabilitare şi îngrijiri de lungă durată.
  • monitorizează implementarea politicilor publice în domeniul managementului serviciilor de asistenţă medicală spitalicească, asistenţă medicală mamei şi copilului, de nursing, reabilitare şi îngrijiri de lungă durată.
  • asigură argumentarea economică şi fezabilitatea financiară a politicilor publice în domeniul managementului serviciilor de asistenţă medicală spitalicească, asistenţă medicală mamei şi copilului, de nursing, reabilitare şi îngrijiri de lungă durată.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Victoria Olaru

Telefon:

022-26-88-02

E-mail:

victoria.olaru@msmps.gov.md

Web site:

www.msmps.gov.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Vasile Alecsandri nr. 2

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

  • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu medical.
  • cursuri de perfecţionare profesionale în domeniul sănătăţii
  • 2 ani de experienţă profesională în domeniul ocrotirii sănătăţii.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  · CV-ul;
· formularul de participare (Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, Anexa nr. 1);
· copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000

Bibliografia concursului:

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
Legea privind Codul de conduită a funcționarului public  nr. 25-XVI din 22.02.2008;
Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr.263 din 27.10.2005
Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1558 din 27.02.1998
Hotărîrea Guvernului nr.1387 din 10.12.2007 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală