Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str. Vasile Alecsandri, 1
Persoană de contact: Victoria Olaru
Telefon: 022-26-88-02
E-mail:
Website: www.msmps.gov.md

Consultant principal (temporar vacantă ), Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriat social 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Funcţii publice de execuţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant principal (temporar vacantă ), Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriat social 

Data-limită de depunere a documentelor:

15.08.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative în domeniul parteneriatului social, precum și prezentarea propunerilor de perfecționare a legislației în vigoare în domeniul dat.
 
                   Sarciniile de bază:
- elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative în domeniul parteneriatului social;
 - prezentarea propunerilor de perfecţionare a cadrului juridic în domeniu prin elaborarea, monitorizarea și evaluarea prevederilor Codului muncii, concepţiilor, programelor  și politicilor ce ţin de parteneriatul social;
- elaborarea rapoartelor la Convențiile Organizației Internaționale a Muncii în domeniul ce reglementează consultările și negocierile colective, ratificate de Republica Moldova;
- colaborarea cu partenerii sociali, precum și participarea la elaborarea și negocierea convențiilor colective la nivel național;
- expertizarea proiectelor de acte normative cu relevanță în domeniul parteneriatului social;
- acordarea suportului metodologic partenerilor sociali de diferite niveluri în elaborarea și negocierea convențiilor colective și a contractelor colective de muncă.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Victoria Olaru

Telefon:

022-26-88-02

E-mail:

victoria.olaru@msmps.gov.md

Web site:

www.msmps.gov.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Vasile Alecsandri nr. 2

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul dreptului.
  • cursuri de perfecţionare profesionale în domeniul
Experiență profesională : 2 ani de experienţă profesională în domeniul

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  · CV-ul;
· formularul de participare (Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, Anexa nr. 1);
· copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000

Bibliografia concursului:

Constituția Republicii Moldova;
Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003;
Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr. 140-XV din 10.05.2001;
Legea privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial nr. 245-XVI din 21.07.2008;
Legea securității și sănătății în muncă nr. 186- XVI din 10.07.2008;
Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
Legea privind Codul de conduită a funcționarului public  nr. 25-XVI din 22.02.2008;
Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției nr. 90-XVI din 25.04.2008;
Legea cu privire la petiționare nr. 190-XIII din 11.07.1994;
Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017
Acte normative în domeniul de specialitate aprobate de Guvern.