Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Justiţiei

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. 31 august 1989 nr. 82
Persoană de contact: Natalia Graur
Telefon: 022-201404
E-mail:
Website: www.justice.gov.md

Șef în Secția legislație și practică judiciară (perioadă determinată) din cadrul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B32. Şef secţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef în Secția legislație și practică judiciară (perioadă determinată) din cadrul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești

Data-limită de depunere a documentelor:

03.08.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Scopul general al funcţiei:
 
Contribuirea la realizarea sarcinilor Agenției de administrare a instanțelor judecătorești în domeniu organizării activităţii şi administrării judecătoriilor și curților de apel.
 
II. Sarcinile de bază:
 
 1. Asigurarea elaborării propunerilor la proiectele de acte normative și avizării proiectelor de acte normative, potrivit domeniului de competență;
 2. Asigurarea elaborării și implementării documentelor de politici și întocmirii rapoartelor privind implementarea acestora;
 3. Asigurarea asistenței metodice instanțelor de judecată privind ținerea evidenței legislației și a practicii judiciare, precum și publicarea studiilor în domeniu;
 4. Stabilirea și întreținerea relațiilor cu autoritățile publice, precum și cu alte organe, instituții și organizații, inclusiv cu cele de peste hotare, în scopul perfecționării organizării lucrului instanțelor judecătorești și sporirii activității Agenției;
 5. Coordonarea procesului de elaborare a informației necesare Ministrului Justiției, în calitatea sa de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru întocmirea sesizărilor privind faptele judecătorilor care pot constitui abateri disciplinare;
 6. Conducerea/managementul Secției.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Neamtu Aliona

Telefon:

022-201404

E-mail:

aliona.neamtu@justice.gov.md

Web site:

www.justice.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. 31 August 1989, nr.82

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în drept.
       Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.
       Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Preferabil cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare  (poate fi descărcat de pe pagina web a ministerului);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
 • documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională (pentru funcțiile pentru care se solicită ca candidatul să cunoască o limbă de circulație internațională);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată de pe pagina web a ministerului );
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat de pe pagina web a ministerului ).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3800 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.650 din din 26.05.2016.
 
Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
 • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.
 
Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:
 • Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 • Instrucţiunile privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor  fizice şi juridice, adresate organelor  de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.208 din  31.03.1995.
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr.76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești;
 • Legea nr. 514 din  06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 544 din  20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;
 • Legea nr. 947 din  19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,;
 • Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor;
 • Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative;
 • Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
 • Hotărîrea Parlamentului nr.21 din 03.03.2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi şi/sau
  de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti.