Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Cimişlia

Raion : CIMISLIA
Oraș : Cimişlia
Adresa : str. Bd Ștefan Cel Mare, 12
Persoană de contact: Arama Elena
Telefon: 0241 220 58
E-mail:
Website: www.raioncimislia.md

Specialist superior, Direcţia Economie şi atragerea investiţiilor

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C59. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior, Direcţia Economie şi atragerea investiţiilor

Data-limită de depunere a documentelor:

06.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Aplicarea eficientă a actelor normative în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, lucrări şi servicii pe teritoriul raionului Cimişlia.
 
Sarcinile de bază:
1.Organizarea licitaţiilor pentru achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor.
2.Înregistrarea contractelor de achiziţii publice încheiate în urma procedurii de achiziţii prin cererea ofertelor de preţuri.
3.Întocmirea  rapoartelor trimestriale şi anuale de efectuare a achiziţiilor publice.
4.Acordarea consultaţiilor şi ajutorului metodologic  în domeniul achiziţiilor publice autorităţilor contractante.
5.Participarea în  promovarea politicii statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor, susţinerea metodologică şi organizatorică a acestui proces;
6. Participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare social-economică a raionului, programelor teritoriale de dezvoltare, propunerilor în vederea relansării situaţiei social-economice a raionului.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Arama Elena

Telefon:

0241 220 58

E-mail:

crcim@mail.ru

Web site:

www.raioncimislia.md

Raion, oraș:

Cimişlia, CIMISLIA

Adresa:

or. Cimişlia, bd. Şt. cel Mare, nr. 12

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:  Superioare.
Experienţă profesională: minim 6 luni stagiu în domeniu, preferabil în administrația publică.  

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -   formularul de participare;
-   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
     perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;            

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2600

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
- Legea nr.133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare;
Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale
- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr.438 din 18 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764  din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 
Acte normative în domeniul de specialitate
- Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015;
- Hotărîrea Guvernului nr.667  din  27.05.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
- Hotărîrea Guvernului nr. 9  din  17.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea şi  păstrarea dosarului achiziţiei publice;
- Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 4.03.2008 privind  aprobarea  Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri;
- Hotărîrea Guvernului nr. 665 din  27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;