Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Finanţelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : Constantin Tănase,7
Persoană de contact: Aliona Moisei
Telefon: 022262755
E-mail:
Website: www.mf.gov.md

Secția investiții publice din cadrul Direcției investiții publice și asistență externă, consultant principal- 1 funcție temporar vacantă.

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Secția investiții publice din cadrul Direcției investiții publice și asistență externă, consultant principal- 1 funcție temporar vacantă.

Data-limită de depunere a documentelor:

26.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) Scopul general al funcţiei:
 
Elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul finanţării cheltuielilor capitale, beneficiarii cărora sunt autorităţile administraţiei publice centrale.
 
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
 
1 Elaborarea și promovarea politicii statului în domeniul finanțării cheltuielilor capitale, beneficiarii cărora sunt autoritățile administrației publice centrale, aplicarea corectă a actelor legislative și normative în sectorul real al economiei;
2. Elaborarea indicatorilor bugetului de stat în cadrul CBTM şi bugetelor anuale, examinarea și promovarea bugetului de stat la compartimentele respective de cheltuieli a bugetului de stat pe autorităţile administraţiei publice centrale, ce se referă la cheltuieli capitale, generalizarea proiectelor programelor investiționale, precum și modificarea acestora;
3. Elaborarea și avizarea actelor normative ce țin de perfecționarea sistemului de finanțare a cheltuielilor capitale, beneficiarii cărora sunt autoritățile administrației publice centrale, conform indicilor stabilite în bugetele anuale și programele investiționale, acordarea asistenței metodologice în domeniu;
4. Evidența și actualizarea blocului informațional la compartimentul cheltuieli capitale pe executori de buget – organe ale administrației publice centrale;
5. Monitorizarea și coordonarea dărilor de seamă privind executarea bugetului de stat pe domeniul patronat, beneficiarii cărora sunt organele administrației publice centrale.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Aliona Moisei

Telefon:

022262755

E-mail:

aliona.moisei@mf.gov.md

Web site:

www.mf.gov.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

C.Tanase,7

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
 Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei /finanţelor.
Experienţă profesională – cel puțin 2 ani în domeniu.
 
Cunoaşterea:  limbii engleze la nivel B1.
Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.
 
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

5000

Bibliografia concursului:

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant superior - Secția investiții publice din cadrul Direcției investiții publice și asistență externă
 
  1. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 8 august 2014).
  2. Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial nr.397-399/703 din 31 decembrie 2014).
  3. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008).
  4. Legea bugetară anuală.
  5. Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017).
  6. Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial nr.370-376/2727 din 31 decembrie 2015).
  7. Ordinul ministrului finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului (Monitorul Oficial nr.370-376/2728 din 31 decembrie 2015).
  8. Hotărîrea Guvernului 1029  din  19 decembrie 2013 cu privire la investiţiile capitale publice (Monitorul Oficial nr.311 art.1157 din 27.12.2013).
  9. Ordinul ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind managementul proiectelor de investiţii capitale nr. 185  din  03 noiembrie 2015 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 361-369 art. 2695 din 31.12.2015).