Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 MD 2033
Persoană de contact: Angela Cociu, Aliona Dobrota
Telefon: 022-250-693; 022-250-680
E-mail:
Website: http://www.mei.gov.md/

Consultant superior, Secția securitate cibernetică și internet în cadrul Direcţiei politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale/.

Data  limită  de depunere a  documentelor a fost prelungită pînă la 31 octombrie 2018
, orele 16-00.

 

Domeniu de activitate:

Informatica, Tehnologii informationale şi comunicaţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant superior, Secția securitate cibernetică și internet în cadrul Direcţiei politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale/.

Data  limită  de depunere a  documentelor a fost prelungită pînă la 31 octombrie 2018
, orele 16-00.

 

Data-limită de depunere a documentelor:

31.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
               Realizarea activităţilor ce ţin de politici și reglementări în domeniul securității cibernetice.
 
Sarcini de bază:
 1. Elaborarea și promovarea documentelor de politici și actelor normative în domeniul securității cibernetice.
 2. Avizarea proiectelor de acte normative în domeniul securității cibernetice parvenite spre examinare direcţiei.
 3. Participarea la elaborarea ghidurilor și recomandărilor în domeniul securității cibernetice
 4. Analiza implementării Cerințelor minime de securitate cibernetică, în baza rapoartelor de audit prezentate de către autoritățile și instituțiile publice.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Angela Cociu, Aliona Dobrota

Telefon:

022-250-693; 022-250-680

E-mail:

angela.cociu@mei.gov.md ; aliona.dobrota@mei.gov.md

Web site:

http://www.mei.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 (Casa Guvernului), intrarea din str.Bănulescu Bodoni

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii de bază:
 1. Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 2. Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnologiilor informaționale sau securității cibernetice, drept, administrare publică;
 3. Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
 4. Experienţă profesională nu mai puţin de 1 an în domeniu;
 5. Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 6. Lipsa antecedentelor penale sau altor restricţii legale de ocuparea funcţiei publice;
 7. Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de  vîrstă.
 Cunoştinţe:
 1. cadrul juridico-normativ ce determină activitatea MEI;
 2. legislaţia naţională şi internaţională din domeniul securității cibernetice;
 3. tendinţele şi perspectivele de dezvoltare a domeniului de securitate cibernetică;
 4. cerințe minime de asigurare a securității cibernetice;
 5. cunoaşterea limbii engleze ( nivel B1) și a limbii ruse, la nivel avansat;
 6. abilităţi avansate de utilizare a computerului: SO Windows și MS Office.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. Copiile diplomelor de studii;
2. Copiile certificatelor de instruiri;
3. Copia certificatului de cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
4. Formularul de participare;
5. CV
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3600

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public
 1. Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
Acte normative în domeniul administraţiei publice
 1. Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
 2. Hotărîrea Guvernului nr.690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii;
Acte normative în domeniul de specialitate
 1. HG nr.857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia naţională de dezvoltare  a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”
 2. HG nr.811 din 29.10.2015 cu privire la Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020
 3. HG nr. 201 din 28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică
 4. Legea nr.20-XVI din 03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice
 5. Legea nr. 299 din  21.12.2017 privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova