Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Curtea de Apel Bălți

Raion : BĂLȚI
Oraș : Bălți
Adresa : str. Ștefan cel Mare, 54
Persoană de contact: Curicheru Olga
Telefon: 023160745
E-mail:
Website: instante.justice.md

Specialist principal în cadrul Secției de interpreți și traducători

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal în cadrul Secției de interpreți și traducători

Data-limită de depunere a documentelor:

18.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Contribuie la realizarea drepturilor participanţilor la proces, asigurînd traducerea în/din limba solicitată.
Sarcinile de bază a funcției:
  1. Participarea la şedinţele judiciare şi efectuarea traducerii simultane;
  2. Asigurarea interpretării la cererea participanţilor la proces în şedinţele de judecată;
  3. Asigurarea respectării drepturilor procesuale ale litiganţilor în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală;
  4. Executarea traducerii actelor procedurale în scris;
Traducerea completă, exactă a hotărârilor şi a altor materiale, traducerea cărora se solicită.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Tilipeț Marina

Telefon:

023160745

E-mail:

marina.tilipet@justice.md

Web site:

instante.justice.md

Raion, oraș:

Bălți, BĂLȚI

Adresa:

mun Bălți, str.Ștefan cel Mare 54

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- Studii superioare: Drept sau Filologie (limba rusă)
- un an experiență profesională în domeniu

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  formularul de participare (care poate fi descărcat aici);
-  copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );
- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (care poate fi descărcat aici).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3200 lei

Bibliografia concursului:

- Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
- Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
- Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
- Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice