Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 MD 2033
Persoană de contact: Angela Cociu, Aliona Dobrota
Telefon: 022-250-693; 022-250-680
E-mail:
Website: http://www.mei.gov.md/

Consultant  principal, Serviciul transport rutier, Direcția transport


Se modifică data limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs  – 19 octombrie  2018, ora 16.00.
 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Transport şi infrastructura drumurilor

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant  principal, Serviciul transport rutier, Direcția transport


Se modifică data limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs  – 19 octombrie  2018, ora 16.00.
 

Data-limită de depunere a documentelor:

19.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
           Contribuirea la dezvoltarea transportului rutier prin elaborarea, promovarea  şi realizarea politicilor în domeniul respectiv.
 
Sarcini de bază:
 
 1. Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative, precum și altor reglementări din domeniul transporturilor rutiere;
 2. Armonizarea  legislației naționale  în domeniul siguranței transporturilor rutiere la cea comunitară;
 3. Elaborarea și evaluarea proiectelor  din domeniul transporturilor  rutiere de călători în vederea implementării acordurilor internaționale la care Republica Moldova este semnatară;
 4. Monitorizarea activității instituțiilor și întreprinderilor subordonate ministerului din domeniul transporturilor rutiere;
 5. Examinarea petițiilor  și cererilor agenților transportatori, administrației publice locale, demersurile Guvernului, interpelări parvenite din Parlamentul Republicii Moldova pe problemele ce țin de activitatea transportului rutier.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Angela Cociu, Șef Serviciu resurse umane
Aliona Dobrota, consultant principal, Serviciul resurse umane

Telefon:

022-250-693; 022-250-680

E-mail:

angela.cociu@mei.gov.md ; aliona.dobrota@mei.gov.md

Web site:

http://www.mei.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale,1
MD2012

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerințe specifice:
 Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul transporturilor, economie, drept, tehnice;
Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
Experiență profesională nu mai puţin de 2 ani în domeniu;
 
 Cunoştinţe:
 1. Cunoașterea legislației în domeniu;
 2. Cunoștințe în domeniul managementului;
 3. Cunoaşterea limbii engleze ( nivel B1);
 4.  Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Power Point, Internet.
 Abilităţi:
- de  lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de politici, acte legislative și normative,  soluționare a problemelor de complexitate înaltă, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, de exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu;
Atitudini/comportamente: respect față de oameni, creativitate şi spirit de inițiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare ;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • CV-ul candidatului;
 • Copia certificatului de confirmare a nivelului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000 lei

Bibliografia concursului:

 • Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
Legea nr.48 din 22 martie 2012  privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
Legea nr. 595 din 24 septembrie 1999 cu privire la tratatele internaționale ale RM
Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”
 
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative
Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 ,,Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”
Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”
Hotărîrea Guvernului nr.690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii;
Acte normative în domeniul de specialitate:
Legea nr. 150 din 17.07.2014 Codul transporturilor rutiere //Monitorul Oficial 247-248/568 din 15.08.2014;
Legea nr. 131-XVI din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier //Monitorul Oficial 103-106/443, 20.07.2007;
 Hotărârea Guvernului nr. 690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economei şi Infrastructurii Drumurilor //Monitorul Oficial 322-328/792, 01.09.2017;
 Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere //Monitorul Oficial 92-93/409, 15.05.2009;
 Hotărârea Guvernului nr. 539 din 23.04.2008 cu privire la crearea Instituţiei publice “Agenţia Naţională Transport Auto” //Monitorul Oficial 82/521, 29.04.2008;
 Hotărârea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje //Monitorul Oficial 124-125/910, 08.08.2006;
 Hotărârea Guvernului nr. 1047 din 08.11.1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora //Monitorul Oficial 126-127/1113, 12.11.1999;
 
   Ordin nr.186 din 19.12.2005 cu privire la aprobarea preţurilor autorizaţiilor pentru transporturile rutiere internaţionale //Monitorul Oficial 25-27/66, 10.02.2006;
   Ordin nr.172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto //Monitorul Oficial 59-62/223, 14.04.2006;
   Acord din 13.04.2000 privind transportul internaţional ocazional de calatori cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS) //Tratate internaţionale 43/182, 2009;
   Acord european din 01.07.1970 privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele (A.E.T.R.), //Tratate internaţionale 4/109, 1998;
   Acordul European din 30.09.1957 referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) //Tratate internaţionale 15/132, 1999;
   Convenţie relativă din 19.05.1956 la Contractul de transport internaţional al Mărfurilor pe şosele (C.M.R.) //Tratate internaţionale 4/147, 1998;
           Protocol din 17.10.1953 referitor la Conferinţa Europeană a miniştrilor de transport //Tratate internaţionale 11/110, 1999;
      Regulamentul transporturilor de mărfuri perisabile din 09.12.99 //Monitorul Oficial 39-41/130, 13.04.2000;
   Regulament din 09.12.99 cu privire la autogară (staţia auto) //Monitorul Oficial 46-49/148, 27.04.2000;