Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Dimov Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Inspector superior (2) (domeniul sanitar-veterinar), Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Tudora - Starokazacie.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C44. Inspector superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector superior (2) (domeniul sanitar-veterinar), Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Tudora - Starokazacie.

Data-limită de depunere a documentelor:

03.12.2018

Unități disponibile:

2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Scopul general al funcţiei:
Realizarea siguranţei produselor de origine animală destinate consumului uman, a salubrităţii furajelor pentru animale, protejarea sănătăţii publice şi sănătăţii animale. Controlul asupra implementării legislaţiei în procesul exportului, importul și tranzitul animalelor, produselor şi materiei prime de origine animală.
 
 1. Sarcinile de bază:
1. Dispunerea, fără întârziere, până la excluderea oricăror suspiciuni sau neconformităţi, a măsurilor necesare în vederea neadmiterii  importului, exportului şi tranzitului mărfurilor supuse supravegherii sanitar-veterinare neconforme;
2. Asigurarea controlului asupra respectării cerinţelor sanitar-veterinare în procesul exportului, importului şi tranzitului animalelor, produselor şi materiei prime de origine animală, furajului precum şi a altor mărfuri supuse supravegherii sanitare veterinare;
3. Asigurarea verificării legalităţii documentelor sanitar-veterinare care însoţesc transporturile mărfurilor supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului, exportului sau tranzitului;
4. Asigurarea inspecţiei şi controlului sanitar-veterinar al mijlocului de transport destinat transportării mărfurilor supuse supravegherii sanitar-veterinare.
5. Perfectarea documentelor de însoţire  la import, export şi tranzit.
6. Elaborarea rapoartelor zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, anuale  privind importul, exportul şi tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar.
 
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CHIŞINĂU

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, str. M. Kogălniceanu 63, et. I, bir. 116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul medicinii veterinare, preferabil deținerea permisului de conducere.
 
Experienţă profesională: minimum 1 an experiența profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
 
 1. Lege nr. 221 din 19.10.2007 „privind activitatea sanitar-veterinară”
 2. Lege nr. 231din 20.07.2006 „privind identificarea şi înregistrarea animalelor”
 3. Lege nr. 78 din 18.03.2004 „privind produsele alimentare”
 4. LEGEA nr.113 din 18.05.2012 „cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor”
 5. Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor
 6.  Hotărâre de Guvern nr. 600 din 27.06.2018  cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 7. Hotărâre de Guvern nr. 1073 din 19.09.2008  „Cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative
 8. Hotărâre de Guvern nr. 1099 din 29.09.2008  „Cu privire la normele sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul animalelor”
 9. Hotărâre de Guvern nr. 1208 din 27.10.2008  „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman
 10. Hotărâre de Guvern nr. 1406 din 10.12.2008  „pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind sistemul de etichetare a cărnii de bovină, precum şi a produselor din carne de bovină”
 11. Hotărâre de Guvern nr. 1408 din 10.12.2008  „Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare”
 12. Hotărâre de Guvern nr. 48 din 27.01.2009  „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la  acestea”
 13. Hotărâre de Guvern nr. 137 din 10.02.2009  „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie”
 14. Hotărârea Guvernului nr. 103 din 18.02.2011 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerințele la importul și plasarea pe piață a unor produse de acvacultură.
 15. Hotărârea Guvernului nr. 412 din 25.05.2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare.
 16. Hotărârea Guvernului nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală.
 17. Hotărârea Guvernului nr. 1112 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală.
 18. Hotărâre de Guvern nr. 175 din 02.03.2009  „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor destinate sacrificării”.
 19. Hotărâre de Guvern nr. 357 din  01.06.2012 ”pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind comercializarea și importul păsărilor domestice și ouălor pentru incubație”
 20. Hotărâre de Guvern nr. 1113 din 06.12.2010 ”pentru aprobarea Normei sanitar veterinare pentru importul și plasarea pe piața a animalelor vii de acvacultură și a produselor obținute de la acestea
 21. Hotărâre de Guvern nr. 696 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Carne-materie primă. Producerea, importul și comercializarea”
 22. Hotărâre de Guvern nr. 839 din 17.12.2009 ”pentru aprobarea unor Norme sanitar-veterinare privind mișcarea necomercială a animalelor de companie”
 23. Hotărâre de Guvern nr. 438 din 16.07.2009 ”pentru aprobarea normei sanitar veterinare privind condițiile de sănătate animală și certificare sanitar-veterinară în cazul importului de albine și bondari”
 24.  Hotărârea Guvernului nr. 1093 din 08 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile şi documentele aferente Sistemului de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor.
 25.  Hotărârea Guvernului nr. 793 din 22 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului.