Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Dimov Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Specialist principal, Direcția relații internaționale (pe perioadă determinată)

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Direcția relații internaționale (pe perioadă determinată)

Data-limită de depunere a documentelor:

26.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Scopul general al funcţiei:
Monitorizarea realizării obiectivelor de colaborare și cooperare cu organismele internaționale, serviciile din domeniul sănătății plantelor, sănătății animalelor și siguranței alimentelor din alte țări.
 
 1. Sarcinile de bază:
 1. Coordonarea comisiilor de experți internaționali în domeniul sănătății plantelor, sănătății animale și siguranței alimentelor;
 2. Asigurarea schimbului de informații cu instituțiile internaționale, UE, Ministerul afacerilor externe și integrării europene și alte ministere implicate în procesul elaborării poziției Republicii Moldova;
 3. Asigurarea pregătirii și participării ANSA la activitățile și ședințele Instituțiilor Europene și altor Organizații Internaționale;
 4. Coordonarea și monitorizarea implementării asistenței acordate ANSA de la organizațiile internaționale, statale membre ale Uniunii Europene și alte state;
 5. Centralizarea și prelucrarea materialelor primite de la subdiviziunile Agenției pentru pregătirea reuniunilor internaționale.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CHIŞINĂU

Adresa:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 63, et.1, bir.116

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul relaţii internaţionale.
Experienţă profesională: minimum 1 an  de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat în Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere) privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
 
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
 
 • Hotărârea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 
 
 •  Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
 • Legea nr. 78 din  18.03.2004 “Privind produsele alimentare”;
 • Legea Nr. 228 din  23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară;
 • Legea  Nr. 422-XVI  din  22.12.2006  privind securitatea generala a produselor;
 
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1150 din 20.12.2017 „Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul 
  siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022”;
 
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1125 din  14.12.2010 „cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei  Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană”;
 
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1472 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017–2019”;
 
 • Hotărârea Guvernului nr. 561 din 19.08.2015 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului  de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare”.
 
 • Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova.
 
      ·     Alte surse de informare
             www.oie.int.
             https://ec.europa.eu/