Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Justiţiei

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. 31 august 1989 nr. 82
Persoană de contact: Natalia Graur
Telefon: 022-201404
E-mail:
Website: www.justice.gov.md

Șef adjunct Direcție contencios

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B20. Şef adjunct direcţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef adjunct Direcție contencios

Data-limită de depunere a documentelor:

05.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

I. Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea sarcinilor Ministerului Justiției în domeniul coordonării și monitorizării procesului de reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale.

II. Sarcinile de bază:
 1. Monitorizarea procesului de reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătorești străine și în instituţiile de arbitraj internaționale;
 2. Coordonarea procesului de elaborare a proiectelor de acte normative necesare pentru eficientizarea activității de protecție și reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale;
 3. Coordonarea procesului de elaborare a opiniilor asupra proiectelor de acte normative în domeniul de competență;
 4. Acordarea asistenţei metodologice în domeniu şi promovarea politicilor privind reprezentarea eficientă a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale;
 5. Reprezentarea intereselor statului în instanţele de judecată şi în instituţiile de arbitraj naţionale în litigiile în care Ministerul este parte a procesului;
 6. Ținerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine şi în instituţiile de arbitraj internaţionale;
 7. Coordonarea procesului de elaborare a rapoartelor trimestriale şi anuale de monitorizare a procesului de reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale şi înaintarea propunerilor privind îmbunătățirea cadrului legal în domeniu.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Natalia Graur

Telefon:

022-201483

E-mail:

natalia.graur@justice.gov.md

Web site:

www.justice.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. 31 august 1989, nr. 82

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

III. Cerinţe specifice:

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul dreptului.

Experienţă profesională: 4 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:
 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii engleze (nivel B2);
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Internet, PowerPoint, Excel.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională;
 • documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
 • acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (care poate fi descărcat de pe pagina web a ministerului).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

5100 lei minim

Bibliografia concursului:

Bibliografia concursului:
 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30.08.2017.
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității.
 •  
  ■    Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:
 • Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.
 •  
  ■    Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;
 • Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti;
 • Legea nr. 1545 din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti;
 • Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12.10.2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale.