Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția pentru Protecția Consumatorilor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : Chisinau, str. Vasile Alecsandri 78
Persoană de contact: Corina Surdu
Telefon: 022-501-912
E-mail:
Website: www.consumator.gov.md

Specialist principal al Serviciului tehnologia informației și comunicații

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Informatica, Tehnologii informationale şi comunicaţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C50. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal al Serviciului tehnologia informației și comunicații

Data-limită de depunere a documentelor:

27.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Implementarea activităţilor ce ţin de aplicarea eficientă  a TI, participarea în reingineria modului de activitate pentru a susţine iniţiativele de reinginerie a proceselor interne şi creşterea performanţei autorităţii;.
Sarcinile de bază:
- Înaintarea propunerilor de proiecte în domeniul TI și coordonarea lor cu subdiviziunile structurale;
- Participarea la activităţile ce ţin de dezvoltarea sistemelor informatice ale Agenției;
- Asigurarea funcționalității echipamentelor și rețelei tehnologiei informaționale interne;
- Întreținerea sistemului TI al Agenției și înaintarea propunerilor de modernizare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Corina Surdu -Șef serviciu
Tatiana Madan - Specialist principal

Telefon:

022-501-912

E-mail:

corina.surdu@apc.gov.md

Web site:

www.consumator.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir.536.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sînt stabilite cerințe speciale de sănătate;
f) are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerințe specifice:
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul tehnologiilor informaționale,
Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.
Cunoștințe:
- În domeniul gestionării și întreținerii tehnologiilor informaționale;
- Cunoştinţe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, Internet.
Abilităţi: planificare, consultare, analiză şi sinteză, raportare, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - formularul de participare, indicat în anexă;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- certificatul medical;
- copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
- cazier judiciar,( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care  a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800 lei

Bibliografia concursului:

Bibliografia generală a concursului :
- Constituţia Republicii Moldova;
- Codul Civil al Republicii Moldova;
- Codul de procedură civilă, nr.225 din 30.05.2003;
- Codul contravențional nr.218 din 24.10.2008;
- Codul de executare a Republicii Moldova nr.443 din 24.12.2004;
 
Acte normative în domeniul serviciului public:
- Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
- Legea nr.48 din 22 martie 2012  privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
- Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decisional;
- Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
- Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
- Legea nr. 133 din 1 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”
- Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative

Acte normative în domeniul de specialitate:
-- Regulamentul privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017;
- Regulamentul privind Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale “Moldova Digitală 2020”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 Regulamentul privind Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale “Moldova Digitală 2020”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013;
- Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 133 din 08.07.2011
- Legea nr 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic;
- HG nr1089 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței;