Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Dimov Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Specialist principal, Secție achiziții publice.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Secție achiziții publice.

Data-limită de depunere a documentelor:

22.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:
 
Realizarea obiectivelor strategice ale Agenției prin organizarea, desfășurarea și monitorizarea procesului de achiziție de bunuri/servicii/ lucrări pentru buna desfășurare a activității Agenției, la nivel național și internațional, pe bani publici.
 
 
  1. Sarcinile de bază:
 
1. Organizarea desfășurării  procedurilor de achiziții publice conform planului anual aprobat  de achiziții;
2. Asigurarea evidenței procedurilor de achiziții publice prin întocmirea dosarelor și stocarea acestora ;
3. Elaborarea documentelor de licitație și alte documente aplicabile în cadrul procedurii de achiziție publică și anume: invitații de participare, procese-verbale de deschidere și evaluare, scrisori de informare a rezultatelor;
4. Asigurarea respectării cadrului legal și acordarea asistenței informaționale  la compartiment.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CHIŞINĂU

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, mun. Chişinău, str. Kogălniceanu, 63, biroul 116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniu.
 
Experienţă profesionalăminimum 1 an  experiență profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

 
  • Constituţia Republicii Moldova.
  • Acte normative în domeniul serviciului public:
Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 133  din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale;
Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
 
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
 
Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
Hotărârea Guvernului  nr.600 din 27.06.2018 privind organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică;
Legea nr. 262 din 01.11.2013 pentru modificarea și complectarea Codului Contravențional al R. Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
HG nr. 666 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
HG nr. 667 din 27.05.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru;
HG nr. 668 din 27.05.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere;
HG nr. 669 din 27.05.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări;
HG nr. 774 din 04.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice folosind licitația electronică;
HG nr. 1418 din 28.12.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici;
HG nr. 1419 din 28.12.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;
HG nr. 1420 din 28.12.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la evidența Listei operatorilor economici calificați;
HG nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
HG nr. 986 din 10.10.2018pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat Registrul de stat al achizițiilor publice.
HG nr 826 din 07.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul - cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică.