Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Primăria comunei Țînțăreni

Raion : ANENII NOI
Oraș : com. Țînțăreni
Adresa : com. Țînțăreni
Persoană de contact: Pna Pașcan
Telefon:
E-mail:
Website:

contabil -șef

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

contabil -șef

Data-limită de depunere a documentelor:

26.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor  bugetare precum şi a mijloacelor speciale.
 • Evidenţa modificărilor operative în buget în conformitate cu deciziile Consiliului comunal
 • Calcularea şi achitarea salariilor angajaţilor instituţiilor subordonate primăriei.
 • Asigurarea integrării mijloacelor băneşti, controlul asupra integrităţii şi utilizării corecte a mijloacelor fixe, materialelor, produselor alimentare.
 • Întocmirea şi prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile şi statistice.
 • Păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, rapoartelor, devizelor de cheltuieli şi predarea în arhivă în modul stabilit.
 1.  
 • Efectuarea operaţiilor de salarizare a angajaţilor din instituţiile subordonate primăriei.
 • Tarifarea angajaţilor din instituţiile subordonate primăriei conform legislaţiei în vigoare.
- 2 -
 • Ţinerea la evidenţă a documentaţiei privind executare bugetului primăriei.
 • Întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale privind executarea bugetului şi le prezintă Direcţiei Generale Finanţe, Inspectoratului fiscal, Direcţiei Statistică, CNAS, ANAM, Consiliului comunal.
 • Păstrează documentele contabilităţii le sistematizează, coase şi le păstrează în arhiva primăriei conform instrucţiunii.
 • Participă la elaborarea bugetului.
 • Raportează la Consiliu comunal despre executarea bugetului trimestrial, anual.
 •           Face parte în comisiile pe lîngă primăriei.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pna Pașcan

Telefon:

026533348 , 067205411

E-mail:

primtintareni@yahoo.com

Web site:

tintareni.comuna.md

Raion, oraș:

com. Țînțăreni, ANENII NOI

Adresa:

MD6538 , s.Țînțăreni , r-l Anenii Noi , str. Ștefan cel Mare nr.2

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • studii superioare de licenţă  în domeniul contabilităţii;
 • cunoștințe în utilizarea programelor Word, Excel, navigare Internet, 1C;
 • experienţă profesională în domeniul contabilităţii, preferabil 1 an vechime în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  : Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Cazierul judiciar și certificatul medical vor fi înlocuite cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia  să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar și certificatul medical în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3200

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.
 1. Acte normative din domeniul administraţiei publice locale.
 • Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativă-teritorială a Republicii Moldova.
 1. Acte normative din domeniul de specialitate:
 • Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale;
 • Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
 • Codul Fiscal al Republicii Moldova;
 • Acte legislative şi normative legate de achiziţiile publice.