Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia "Apele Moldovei"

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Gh. Tudor, 5, et.5
Persoană de contact: Balan Dorina
Telefon: 022280752
E-mail:
Website: www.apelemoldovei.gov.md

Șef, Direcția managementul resurselor de apă -1 unitate
 

Domeniu de activitate:

Ecologie şi protecţia mediului

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B30. Şef direcţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef, Direcția managementul resurselor de apă -1 unitate
 

Data-limită de depunere a documentelor:

23.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției:
Contribuirea la implementarea politicii statului și a actelor normativa ale Guvernului în domeniul gospodăririi apelor.
 
Sarcini de bază:
1. Coordonarea activității Direcției în procesul de elaborare și promovare a politicii de stat și legislației în domeniul gestionării apelor și a construcțiilor hidrotehnice;
2. Coordonarea procesului de dezvoltare a domeniului de gestionare a apelor și a construcțiilor hidrotehnice; 
3. Coordonarea exercitării controlului departamental în vederea aplicării legislației și actelor normative referitoare la gestionarea apelor și a construcțiilor hidrotehnice;
4. Asigurarea ținerii Cadastrului de Stat a apelor;
5. Coordonarea procesului de elaborare a hărților digitale ale districtelor bazinelor hidrografice;
6.  Coordonarea colaborării transfrontaliere, spre avantajul reciproc, cu România și Ucraina, în cadrul bazinelor hidrografice ale Prutului, Dunării, Nistrului în bazinul Mării Negre, având în vedere înbunătățirea condițiilor de gestionare a apelor și construcțiilor hidrotehnice din aceste bazine, eliminarea consecințelor accidentelo pe râuri, luarea măsurilor privind protecția localităților amplasate în aciastă zonă înpotriva inundațiilor.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Sorbală Iulian

Telefon:

069421403

E-mail:

iulian.sorbala@apele.gov.md

Web site:

www.apelemoldovei.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chișinău, str.Gheorghe Tudor, nr.5, biroul 515

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare, de licenţă.

Experienţă profesională: - de droit 2 ani experienţă profesională în domeniu;
-   abilităţi de utilizare a computerului

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
Formularul de participare pentru ocuparea funcției publice vacante, poate fi găsit pe situl Agenției www.apelemoldovei.gov.md

Modalitatea de depunere a documentelor:

personal.

Bibliografia concursului:

Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:
-  Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
-  Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
-  Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
-  Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
-  Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
-  Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 15.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției „Apele Moldovei”, structurii și efectivului limită ale acesteia;
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
  1. Legea Apelor nr. 272-XVI, Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991;
  2. Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor, râurilor și bazinelor de apă;
  3. Hotărârea guvernului Republicii Moldova nr. 619 din 16.08.1994 despre reglementarea relațiilor din domeniul gospodăririi apelor și folosirea rațională a resurselor de apă în Republica Moldova;
  4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1202 din 08.11.2001 cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice;
  5. Hotărârea Guvernului nr. 433 din 18.06.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind digurile de protecție contra inundațiilor;
  6. Legea nr. 64 – XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.