Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia "Apele Moldovei"

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Gh. Tudor, 5, et.5
Persoană de contact: Balan Dorina
Telefon: 022280752
E-mail:
Website: www.apelemoldovei.gov.md

Specialist principal în cadrul Serviciului financiar administrativ nedeterminată -2 unități

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C50. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal în cadrul Serviciului financiar administrativ nedeterminată -2 unități

Data-limită de depunere a documentelor:

23.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției:
Asigurarea normativă și aplicarea cerințelor unice ale contabilității în corespundere cu prevederile S.N.C și ale S.N.C.S.P.
 
Sarcini de bază:
1. Asigură îndeplinirea corectă a documentelor, conturilor bancare legate de circulația mijloacelor bănești și bunurilor materiale.
2. Asigurarea înregistrării și evidența contractelor de achiziții. 
3. Efectuarea oportună, corectă și veridică a notelor de contabilitate.
4. Prelucrarea datelor în sistemul informațional de evidență contabilă bazat pe programul 1C.
5. Evidența și monitorizarea executării corespondenței de intrare în direcție ce ține de domeniul său de activitate.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Sorbală Iulian

Telefon:

069421403

E-mail:

iulian.sorbala@apele.gov.md

Web site:

www.apelemoldovei.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

Raion, oraș:
Chişinău, CHIŞINĂU
Adresa:
str.Gheorghe Tudor, nr.5, biroul 515
 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei/finanațe/contabilitate și audit
Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu;
-   abilităţi de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
Formularul de participare la funcția publică vacantă

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal.

Bibliografia concursului:

Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
-          Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
-          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
-          Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
-          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public"