Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia "Apele Moldovei"

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Gh. Tudor, 5, et.5
Persoană de contact: Balan Dorina
Telefon: 022280752
E-mail:
Website: www.apelemoldovei.gov.md

Specialist principal în cadrul Direcției hidroameliorație, monitorizare și supraveghere, perioadă determinată -1 unitate

Domeniu de activitate:

Ecologie şi protecţia mediului

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C50. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal în cadrul Direcției hidroameliorație, monitorizare și supraveghere, perioadă determinată -1 unitate

Data-limită de depunere a documentelor:

23.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției și sarcinile de bază:
Promovarea politicii de stat în domeniul hidroameliorației. Organizarea exploatării și reparației sistemelor de desecare și irigare. Acumularea și analiza sistematică a informației privind starea ramurei cu prezentarea acestei informații organelor erarhic superioare.
 
Sarcini de bază:
1. Participarea la elaborarea actelor legislative și normative în domeniul hidroameliorației.
2. Monitorizarea, controlul și reînoirea pașapoartelor tehnice a sistemelor de irigare și desecare. 
3. Asigurarea controlului și dărilor de seamă tehnice întreprinderilor subordonate la compartimentul „Stații de pompare”.
4. Acordarea ajutorului la întocmirea actelor de defectare la efectuarea lucrărilor de reparație, la încheerea contractelor de către îtreprinderile subordonate cu utilizatorii de apă privind deservirea tehnică și reparația sistemelor ameliorative și tehnicii de udat.
5. Acordarea asistenței metodologice în domeniul hidroameliorației.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Sorbală Iulian

Telefon:

069421403

E-mail:

iulian.sorbala@apele.gov.md

Web site:

www.apelemoldovei.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

Raion, oraș:
Chişinău, CHIŞINĂU
Adresa:
str.Gheorghe Tudor, nr.5, biroul 515

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: 
Studii: superioare, de licenţă în domeniul hidroameliorației.
Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu;
-   abilităţi de utilizare a computerului.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
Formular pentru participare la concurs, pentru ocupare-a funcției publice vacante

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal.

Bibliografia concursului:

Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
-          Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
-          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
-          Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
-          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public"
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
  1. Codul apelor nr.1532-XII din 22 iunie 1993;
  2. Legea nr.446-XV din 13 noiembrie 2003 cu privire la modificările la Codul apelor;
  3. Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecția mediului;
  4. Legea nr.272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă;
  5. Legea nr.171 din 09 iulie 2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigare