Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 MD 2033
Persoană de contact: Angela Cociu, Aliona Dobrota
Telefon: 022-250-693; 022-250-680
E-mail:
Website: http://www.mei.gov.md/

Șef Serviciul transport rutier, Direcția transport

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este – 31 octombrie 2018, ora 16.00.

 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Transport şi infrastructura drumurilor

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B24. Şef serviciu,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef Serviciul transport rutier, Direcția transport

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este – 31 octombrie 2018, ora 16.00.

 

Data-limită de depunere a documentelor:

31.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
           Contribuirea la dezvoltarea transportului rutier prin elaborarea și promovarea  politicii de stat și a actelor legislative și normative în domeniul  respectiv.
 
       Sarcini de bază:
 
 1. Coordonarea elaborării și implementării politicilor de stat, a strategiilor de dezvoltare din domeniul transportului rutier;
 2. Coordonarea procesului de armonizare a legislației naționale  în domeniul transportului rutier la cea comunitară;
 3. Reprezentarea, în limita împuternicirilor delegate, a intereselor ministerului în domeniul transportului rutier;
 4. Coordonarea procesului de examinare a petițiilor  și cererilor agenților transportatori, administrației publice locale, poruncilor de Guvern, interpelărilor parvenite din Parlamentul Republicii Moldova pe problemele ce țin de activitatea transportului rutier;
 5. Conducerea Serviciului transport rutier.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Angela Cociu, șef Serviciul resurse umane
Aliona Dobrota, consultant principal

Telefon:

022-250-693; 022-250-680

E-mail:

angela.cociu@mei.gov.md ; aliona.dobrota@mei.gov.md

Web site:

http://www.mei.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa poştală a MEI – MD 2012, mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerințe specifice:
1. Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul transporturilor, economie, drept, tehnice;
2.Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
3. Experiență profesională nu mai puțin de 1 an în domeniu, experiența în serviciul public constituie un avantaj;

 Cunoştinţe:
 1. Cunoașterea legislației în domeniu;
 2. Cunoștințe în domeniul managementului;
 3. Cunoașterea limbii engleze ( nivel B1) constituie un avantaj;
 4.  Abilități de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Power Point, Internet.
  Abilităţi:
- manageriale, de  lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de politici, acte legislative și normative,  evaluare, motivare, argumentare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de  probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, creativitate şi spirit de inițiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • CV-ul candidatului;
 • Copia certificatului de confirmare a nivelului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000 lei

Bibliografia concursului:

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
Legea nr.48 din 22 martie 2012  privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional
Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
Legea nr. 595 din 24 septembrie 1999 cu privire la tratatele internaționale ale RM
Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”

 
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:
 Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative
Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 ,,Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”
Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”
Hotărîrea Guvernului nr.690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii;
 
 Bibliografia de specialitate:
Legea nr. 150 din 17.07.2014 Codul transporturilor rutiere //Monitorul Oficial 247-248/568 din 15.08.2014;
 Hotărârea Guvernului nr. 1047 din 08.11.1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora.
 Hotărârea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje.
 Hotărârea Guvernului nr. 539 din 23.04.2008 cu privire la crearea Instituţiei publice “Agenţia Naţională Transport Auto”.
Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere.
Hotărîrea Guvernului nr.  67 din  05.02.2016 ”cu privire la crearea şi funcționarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier”.
Hotărîrea Guvernului nr. 143 din  18.02.2016 ”pentru aprobarea Regulamentului privind transportul interior de mărfuri periculoase”.
 Hotărîrea Guvernului nr. 773 din  20.06.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri.
Hotărîrea Guvernului nr. 257 din  28.04.2017 ”pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea  și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere”.
 Acord european din 01.07.1970 privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele (A.E.T.R.), //Tratate internaţionale 4/109, 1998;
Acordul European din 30.09.1957 referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) //Tratate internaţionale 15/132, 1999;
Acord din 13.04.2000 privind transportul internaţional ocazional de calatori cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS) //Tratate internaţionale 43/182, 2009;
Convenţie relativă din 19.05.1956 la Contractul de transport internaţional al Mărfurilor pe şosele (C.M.R.) //Tratate internaţionale 4/147, 1998;
Protocol din 17.10.1953 referitor la Conferinţa Europeană a miniştrilor de transport //Tratate internaţionale 11/110, 1999;