Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Inspectoratul Naţional de Probaţiune

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Vasile Alecsandri,1, etajul 5
Persoană de contact: Creţu Liliana
Telefon: 022-28-14-80
E-mail:
Website: probatiune.gov.md

Direcţia activitate analitică
Specialist principal (pe perioadă determinată) - 1 unitate

Domeniu de activitate:

Relații internaţionale \ afaceri externe şi integrare Europeană

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C50. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Direcţia activitate analitică
Specialist principal (pe perioadă determinată) - 1 unitate

Data-limită de depunere a documentelor:

31.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:


Saricini de bază: 
  1. Identificarea organizaţiilor statale şi nonguvernamentale la nivel naţional şi internaţional pentru stabilirea relaţiilor de parteneriat;
  2. Studierea experienţei internaţionale şi europene în domeniul probaţiunii şi înaintarea propunerilor privind preluarea celor mai bune practici pentru a fi implementate la nivel naţional;
  3. Participarea la procesul de implementare a programelor/proiectelor în vederea dezvoltării probaţiunii;
  4. Asigurarea participării la organizarea seminarelor, conferinţelor naţionale şi internaţionale în domeniul probaţiunii.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Colțun Vitoria - specialist principal al Direcţiei resurse umane

Telefon:

022-28-14-80

E-mail:

sru@ocp.gov.md

Web site:

probatiune.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Vasile Alecsandri, nr. 1, etajul 5, bir. 518. 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:
- superioare în domeniul relaţii internaţionale şi/sau limbi străine.

Experienţă profesională: 6 luni de experienţă profesională în domeniu.

 Cunoştinţe:
-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-          Cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi de circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova;
- Cunoaşterea obligatorie a limbii Engleze scris şi vorbit fluent, şi încă a cel puţin a unei limbi de circulaţie;
-          Abilităţi de utilizare a computerului.
 
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză, sinteză, elaborare a documentelor analiză şi sinteză, consultare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  
 
Atitudini/comportamente: caracter sociabil, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, diplomaţie, rezistent la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
  

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Codul Muncii al Republicii Moldova;
- Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
- Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2005 privind salarizarea funcţionarilor publici;
- Legea nr. 355 din 23.12.2005  cu privire la salarizarea în sectorul bugetar;
-  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-  Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-  Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”