Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Inspectoratul Naţional de Probaţiune

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Vasile Alecsandri,1, etajul 5
Persoană de contact: Creţu Liliana
Telefon: 022-28-14-80
E-mail:
Website: probatiune.gov.md

Direcţia resurse umane
Specialist principal (pe perioadă determinată) -  1 unitate

Domeniu de activitate:

Resurse Umane

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C50. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Direcţia resurse umane
Specialist principal (pe perioadă determinată) -  1 unitate

Data-limită de depunere a documentelor:

31.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
 
Asigurarea implementării  unui management eficient al resurselor umane prin formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti.
 
Sarcini de bază:
1.        Organizarea procesului de instruire a funcţionarilor publici.
2.       Efectuarea procedurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a angajaţilor  aparatuluui central şi subdiviziunilor teritoriale.
3.        Organizarea şi efectuarea procedurii de evidenţă a personalului supuşi militari;
4.        Asigurarea implementării Legii securităţii şi sănătăţii în muncă;
5.        Efectuarea procedurilor administrative de personal, etc.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Colțun Vitoria - specialist principal al Direcţiei resurse umane

Telefon:

022-28-14-80

E-mail:

sru@ocp.gov.md

Web site:

probatiune.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Vasile Alecsandri, nr. 1, etajul 5, bir. 518. 

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, dreptul muncii, psihologie
Experienţă profesională: 1an  experienţă profesională în domeniu.
 Cunoştinţe:
-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-          Cunoaşterea managementului resurselor umane;
-          Cunoaşterea limbii de stat;
-          Abilităţi de utilizare a computerului.
 
Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, consultare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, punctualitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
  

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
-         Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-         Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-         Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
-         Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
-         Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
-         Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
-         Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”