Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Dimov Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Inspector (responsabil de zona cu Indicație Geografică Protejată “Divin”, cu locul de lucru în Bălți, Direcția controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și produselor alcoolice.

nr. 45

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C45. Inspector

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector (responsabil de zona cu Indicație Geografică Protejată “Divin”, cu locul de lucru în Bălți, Direcția controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și produselor alcoolice.

nr. 45

Data-limită de depunere a documentelor:

29.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:
 
Exercitarea funcției de supraveghere și controlului de stat al siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și a produselor alcoolice în vederea realizării optime a misiunii Direcției, asupra executării prevederilor legale și a documentelor normativ-tehnologice referitoare la fabricarea și comercializarea angro a produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și a produselor alcoolice, controlului condițiilor de fabricare și al corespunderii utilajului tehnologic principal pentru producerea alcoolului etilic și a producției alcoolice cerințelor legii și a condițiilor specifice de licențiere.
 
  1. Sarcinile de bază:
 
  1. Controlul asupra respectării condițiilor minime de fabricare, a documentației normative și tehnologice și a condițiilor specifice de licențiere pentru fabricarea și/sau păstrarea, și/sau comercializarea angro a alcoolului etilic și a producției alcoolice, controlul etichetării producției alcoolice, a produselor vitivinicole, înregistrarea controalelor în Registrul de Stat al Controalelor.
  2. Evaluarea, elaborarea și documentarea rezultatelor controalelor efectuate, a prescripțiilor într-u înlăturarea încălcărilor depistate și monitorizarea îndeplinirii lor;
  3. Verificarea corespunderii datelor înscrise în Registrul Vitivinicol (RVV) cu cele din teren;
  4. Supravegherea respectării metodelor și a tehnologiilor folosite la fabricarea alcoolului etilic, producției alcoolice, produselor vitivinicole și a berii;
  5. Implementarea procedurilor de sigilare a utilajului tehnologic principal și a aparatelor folosite la fabricarea alcoolului etilic, a distilatelor și a băuturilor alcoolice tari, verificarea etanșeității instalațiilor de fabricare a alcoolului etilic și respectarea de către agenții economici a integrității liniilor la producerea băuturilor alcoolice tari, inclusiv măsurătoarele pentru evidența cantitativă și calitativă a producției alcoolice.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, BĂLȚI

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, mun. Chişinău, str. Kogălniceanu, 63, biroul 116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnologiei produselor fermentative, cunoașterea unei limbi de circulație internațională ar fi un avantaj..
 
Experienţă profesională: posibilitatea angajării fără experiență profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

  • Constituţia Republicii Moldova.
  • Acte normative în domeniul serviciului public:
 
Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 133  din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale;
Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
 
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
 
Hotărârea Guvernului  nr.600 din 27.06.2018 privind organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
Legea Nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice;
Legea viei și vinului Nr. 57 din 10.03.2006;
Legea Nr. 66 din 27.08.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate;
Legea nr. 105-XV din 13.03.2003  privind protecția consumatorului;
Legea Nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
Legea Nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare;
Legea Nr. 160 din 14.10.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
Hotărîrea Guvernului Nr. 356 din 11.06.2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieții vitivinicole”,
Hotărîrea Guvernului Nr. 473 din 03.07.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Bere și produse pe bază de bere”,
Hotărîrea Guvernului Nr. 317 din 23.05.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „definirea descrierea, prezentare și etichetarea băuturilor  alcoolice”;
Hotărîrea Guvernului Nr. 741 din 18.09.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea produselor vitivinicole aromatizate
Hotărîrea Guvernului Nr. 292 din 10.05.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova;
Hotărîrea Guvernului Nr.  600 din 27.06.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare;
Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016  cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare și a măsurilor supuse controlului metrodologic legal;
Hotărîrea Guvernului nr. 810 din 29 octombrie 2015 privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială;
Hotărîrea Guvernului nr. 229 din 29,03.2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari:
Hotărîrea Guvernului nr. 379 din 25.04.2018 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor;
Hotărîrea Guvernului Nr. 1068 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică;
Hotărîrea Guvernului Nr. 412 din 25.05.2010 cu privire la aprobarea regulilor de generale de igienă a produselor alimentare;
Ordinul comun al Ministerului Finanţelor Nr. 172/245/216 din  28.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari;
Ordinul MAIA nr. 95 din 25.05.17 Cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicaţie geografică „Codru”, 
Ordinul MAIA nr. 90 din 20.04.2018 Cu privire la omologarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicaţie geografică „Ştefan Vodă”,
Ordinul MAIA nr. 51 din 04.04.2012 Cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicaţie geografică „Valul lui Traian”,
Ordinul MAIA nr. 165 din 23.10.2012 Cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea rachiului de vin cu indicaţia geografică “Divin”.
Codul contravențional al Republicii Moldova.