Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Dimov Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

inspector principal, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor (responsabil în domeniul zootehnie pe raioanele Ștefan Vodă și Căușeni) din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ștefan Vodă.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C43. Inspector principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

inspector principal, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor (responsabil în domeniul zootehnie pe raioanele Ștefan Vodă și Căușeni) din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ștefan Vodă.

Data-limită de depunere a documentelor:

29.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei
Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în domeniul executării activităților de control și de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în domeniul zootehniei.
 
2. Sarcinile de bază
 1. Executarea controlului asupra implementării cadrului legislativ și normativ în zootehnie, ce contribuie la dezvoltarea sectorului nominalizat în raioanele Ștefan Vodă și Căușeni;
 2. Inspectarea respectării regulilor, parametrilor normativi, tehnologiilor moderne și zootehnice privind creșterea, întreținerea, nutriția și comercializarea animalelor;
 3. Supravegherea, îndeplinirea normelor stabilite în Programele de ameliorare în vederea organizării activității de selecție și reproducție în zootehnie;
 4. Coparticiparea la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă;
 5. Monitorizarea petrecerii bonității animalelor de prăsilă și evidenței zootehnice la fermele atestate în categoria de prăsilă.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, ȘTEFAN VODĂ

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor,MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63, et.1, of.116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul zootehniei, preferabil deținerea permisului de conducere.
Experienţă profesionalăminimum 2 ani experiență în domeniul zootehniei, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 3000

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr.133 din 1.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
 
 • Legea zootehniei nr. 412 din 27.05.1999;
 • Legea nr. 371 din 15.02.1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie ;
 • Legea nr. 70 din 30.03.2006 apiculturii ;
 • HG nr 667 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit;
 • Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
 • Hotărârea Guvernului  RM nr. 51 din 16.01.2013 ,, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
 • Instrucţiune pentru bonitarea bovinelor;
 • Instrucţiune pentru bonitarea porcinelor;
 • Legea nr.205 din16.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii 
  nr. 70-XVI din 30 martie 2006;
 • Legea nr.231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
 • Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
 • Legea nr.50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor.
 • Hotărârea Guvernului nr. 600 din  27.06.2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor,
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din  29.08.2008 “Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare”.