Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Cancelaria de Stat\Oficiile teritoriale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Persoană de contact: Aramă Cristina
Telefon: 250-474
E-mail:
Website: http://cancelaria.gov.md/

Consultant principal în Secția relații cu publicul și protocol a Biroului politici de reintegrare

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant principal în Secția relații cu publicul și protocol a Biroului politici de reintegrare

Data-limită de depunere a documentelor:

05.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Acordarea suportului necesar în activitatea viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor pentru reintegrarea țării, Cancelariei de Stat și Biroului.

Sarcinile de bază:
- Organizarea evenimentelor în cadrul sau cu implicarea conducerii Biroului, cu elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă, informațiilor cu caracter public și interacțiunea eficientă cu reprezentanții comunicatorilor externi;

Acordarea suportului necesar viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor pentru reintegrarea țării, conducerii Cancelariei de Stat și șefului Biroului;
-Gestionarea paginii web a Biroului și asigurarea transparenței informaționale în activitatttttea acestuia;
-Realizarea altor sarcini în conformitate cu Regulamentul Biroului.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Aramă Cristina

Telefon:

250-474

E-mail:

cristina.arama@gov.md

Web site:

http://cancelaria.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

-Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
-Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
-Nedestituirea în ultimii 3 ani dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare;
-Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
-Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul în domeniul relaţiilor internaţionale, științelor politice, jurnalismului și științelor comunicării, conflictologiei administrației publice și relațiilor cu publicul.
Experienţă profesională: minimum 2 ani în cadrul structurilor guvernamentale, instituțiilor cu profil media și de relații cu publicul, mediului academic sau diplomatic.
Cunoştinţe:
-cunoaşterea legislaţiei în domeniu, lucrului cu documente oficiale;
- cunoaşterea limbii ruse și unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1;
-cunoştinţe de operare la calculator în Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 
Abilităţi: abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, analiză și sinteză, luare a deciziilor, argumentare clară, motivare, mobilizare, instruire, comunicare eficientă, aplanare a conflictelor, manevrarea echipamentelor foto/video/audio.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - copia buletinului de identitate;
-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
-copia carnetului de muncă[2];
-cazier judiciar[3]
- documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
-acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţia publică vacantă.
 
[1] Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web:  www.cancelaria.gov.md la rubrica „Funcţii vacante”,  sau solicitat la Cancelaria de Stat.
[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

Minim 5700

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Programul de activitate al Guvernului 2016-2018
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
  • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
  • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public
  • Legea nr.133/2016 cu privind declararea averii și a intereselor personale
  • Legea nr.1264/2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
  • Legea nr. 82 /017 Integrității
  • Legea nr.190/1994 cu privire la petiţionare
  • Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie
  • Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală
  • Legea nr.48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarului public
  • Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
  • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
  • Legea nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
 
     Acte normative în domeniul de  specialitate                   
 • Acordul privind principiile reglementării paşnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 21 iulie 1992
 • Legea nr.173/2005 „Cu privire la prevederile de bază ale statului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului(Transnistria)”
 • Hotărîrea Parlamentului nr.117/2005 „Cu privire la iniţiativa Ucrainei în problema reglementării conflictului transnistrean şi la măsurile pentru democratizarea şi demilitarizarea zonei transnistrene”
 • Hotărîrea Guvernului nr.1001/2001 „Cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova”
 • Hotărîrea Guvernului nr.815/2005 „Cu privire la regularizarea fluxurilor de mărfuri ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior a agenților economici din Transnistria, precum și furnizarea de către aceștia a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice
 • Hotărîrea Guvernului nr.132/2011 „Cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea țării”
 • Hotărîrea Guvernului nr.744/2011 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control”;
 • Hotărîrea Guvernului nr.131/2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare şi evidenţă a proiectelor în cadrul Programului activităţilor de reintegrare a ţării”
 • Hotărîrea Guvernului nr.545/2016 „Cu privire la desemnarea funcţionarilor publici responsabili de problematica transnistreană”
 • Asociaţia Avocaţilor Oraşului New York „Dezgheţarea unui conflict îngheţat: Aspecte legale ale Crizei Separatiste din Moldova”.
 
Ø         Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:   
Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern
Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative
Hotărîrea Guvernului nr.595/2017 “pentru aprobarea structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului”
Hotărîrea Guvernului nr.33/2007 “Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”
Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”
Hotărîrea Guvernului nr. 657/2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, structurii și efectivului-limită ale Cancelariei de Stat”