Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Dimov Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Inspector superior,  Direcţia sănătatea și bunăstarea animalelor.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C44. Inspector superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector superior,  Direcţia sănătatea și bunăstarea animalelor.

Data-limită de depunere a documentelor:

16.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Scopul general al funcţiei:
 
Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în scopul implementării politicii statului și coordonarea activității în domeniul zootehnic, perfecționării în baza realizărilor științei și practicii avansate a sectorului dat.

2. Sarcinile de bază:
1. Asigurarea în baza realizărilor tehnico-științifice a dezvoltării continue a ramurii zootehniei, prin realizarea măsurilor orientate spre sporirea productivității animalelor agricole în toate categoriile de gospodării;
2. Controlul zootehnic privind implementarea instrucțiunilor și regulamentelor, normelor de activitate în zootehnie;
3. Inspectarea și sistematizarea datelor parvenite de la inspectorii zootehnici din cadrul subdiviziunilor teritoriale;
4. Verificarea informației parvenite din teritoriu, asigurarea creării bazei de date privind eliberarea pașapoartelor prisăcilor de albine;
5. Acordarea consultării persoanelor fizice și juridice privind aplicarea legislației în domeniul de profil.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CHIŞINĂU

Adresa:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63, et.1, bir.116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul zootehniei.
Experienţă profesională: minimum 1 an experienţă în domeniul medicinii veterinare,

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 3000

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr. 133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
 
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate:
 
 • Hotărârea Guvernului nr. 600 din  27.06.2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Legea nr.221 din  19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
 • Legea nr.231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
 • Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;
 • Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
 • Legea zootehniei nr. 412 din 27.05.1999;
 • Legea nr. 371 din 15.02.1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie ;
 • Legea nr. 70 din 30.03.2006 apiculturii ;
 • Legea nr.205 din16.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii 
  nr. 70-XVI din 30 martie 2006;
 • Legea Nr. 113 din  18.05.2012 ,,cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor 
  generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor”;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 369 din  12.06.2015 “Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecția animalelor în timpul uciderii”;
 • Hotărârea Guvernului nr.793 din 22.10.2012 privind aprobarea Normei sanitar – veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului.
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 939 din  04.08.2008 “Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare”;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din  29.08.2008 “Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare”;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1530 din  29.12.2007 „Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale”;
 • Hotărârea Guvernului nr.507 din 18.07.2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea şi trasabilitatea animalelor, şi alte acte normative privind supravegherea identificării şi trasabilitatea animalelor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1113 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare ce stabileşte cerinţele faţă de certificarea sanitar – veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea.
 • Hotărârea Guvernului nr. 398 din 11.06.2012 pentru aprobarea unor Norme sanitar – veterinare privind controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale.
 • Hotărârea Guvernului nr. 264 din 12.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici.
 • Hotărârea Guvernului nr.677 din 06.06.2008 pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare privind protecţia găinilor ouătoare.
 • HG nr 667 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit;
 • Ordinul ANSA nr. 51 din 04.03.2015  cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor: Anexa 1 (saitul oficial ANSA/transparența decizională/ordine/2015.
 • Instrucţiune pentru bonitarea bovinelor;
 • Instrucţiune pentru bonitarea porcinelor;