Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Dimov Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

șef Serviciu, Serviciu probleme speciale și integritate

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B24. Şef serviciu,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

șef Serviciu, Serviciu probleme speciale și integritate

Data-limită de depunere a documentelor:

19.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:
 
Contribuie la apărarea și asigură respectarea drepturilor şi intereselor legitime, cinstei şi demnității angajaţilor Agenției; protecția  informației atribuite la secret de stat; supravegherea şi controlul respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de către angajaţii Agenției, prevenirea şi combaterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, a conflictelor de interese în care ar putea fi implicaţi acestea, urmărind scopul creării şi menţinerii prestigiului, sporirii prestaţiei, eliminării birocraţiei şi manifestărilor de corupție din cadrul Agenției și instituțiilor din subordine conduce și coordonează activitatea Serviciului.
 
  1. Sarcinile de bază:
 
1.Coordonarea activităților privind integritatea, incompatibilităţile şi restricţiile, protecţie juridică în exerciţiul funcţiei;
2. Asigurarea respectării de către agenții publici a regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie, cadourilor, limitărilor de publicitate, inclusiv  al restricțiilor şi limitărilor post angajare;
3.Identificarea şi  tratarea regimului juridic al conflictului de interese care apar în activitatea profesională a agenților publici în termenele şi modul prevăzute în legislație;
4.Asigurarea și întreprinderea  măsurilor administrative în vederea prevenirii încercărilor de implicare a agenţilor publici în manifestări de corupţie și de influenţă necorespunzătoare;
5.Organizarea activităţilor de  denunţare și înregistrare  a manifestărilor de corupție, de depunere a avertizărilor de integritate, de asigurare a protecției agenților publici și respectare a regimului juridic al cadourilor;
6.Implementarea normelor de etică şi deontologie și organizarea activităților de instruire a angajaților Agenției.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CHIŞINĂU

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, mun. Chişinău, str. Kogălniceanu, 63, biroul 116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniu, cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1).
 
Experienţă profesionalăminimum 1 an  experiență profesională în domeniu,  experienţă în serviciul public de cel puțin 2 ani.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 3400

Bibliografia concursului:

  • Constituţia Republicii Moldova.
 
  • Acte normative în domeniul serviciului public:
 
Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 133  din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale;
 
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
 
Hotărârea Guvernului  nr.600 din 27.06.2018 privind organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
Hotărârea Guvernului nr. 767 din 19.09.2014 privind testarea integrității profesionale;
Codul Contravențional.
Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
Legea  Nr. 325 din  23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
Legea 271 din 18.12.2008 privind verificarea titularilor și candidaților la funcțiile publice;
Lega 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
Legea Nr. 245 din  27.11.2008 cu privire la secretul de stat.