Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Dimov Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Inspector, Direcţia unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorului.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C45. Inspector

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector, Direcţia unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorului.

Data-limită de depunere a documentelor:

21.11.2018

Unități disponibile:

2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei: 

Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de către șeful Direcției/șefului adjunct Direcției unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor (în continuare Direcția) cu eficiență, eficacitate și economicitate maximă, prin implementarea strategiilor de dezvoltare.
 
2. Sarcinile de bază:
 1. Contribuirea la asigurarea  implementării  politicilor și strategiilor în domeniul siguranța alimentelor, calității, igienei produselor alimentare;
 2. Efectuarea controalelor de stat în unitățile de comerț/alimentație publică;
 3. Prelucrarea și raportarea șefului direcției a datelor transmise din STSA referitoare la activitatea la domeniul de competență;
 4. Acordarea consultanței privind protecția consumatorului, inclusiv examinarea demersurilor, sesizărilor, petițiilor, etc.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CHIŞINĂU

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63, et.1, bir.116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani ; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniu.
Experienţă profesională: 0, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1 www.ansa.gov.md „funcţii vacante”;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legislația în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
 • Legea integrității  nr. 82 din 25.05.2017.
 
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
 
 • Hotărârea Guvernului  nr. 600 din 27.06.2018, cu  privire la  organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
 • Hotărârea Guvernului  nr.938/17.08.2006 „cu privire la aprobarea unor regulamente”. 
 • Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
 • Legea nr.317 / 18. 07.2003 „privind actele normative ale Guvernului şi ale altor unităţi publice locale şi centrale”.
 • Legea nr. 113 din  18.05.2012 ,,cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor 
  generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor”.
 • Hotărârea Guvernului  nr. 221 din 16.03.2009 ,, cu privire la aprobarea Regulilor  privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare”.
 • Legea  nr. 296 din  21.12.2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare
 • Legea nr. 78 din 18.03.2004 ,, privind produsele alimentare”.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11. 2007 privind prestarea serviciilor de alimentaţie publică.
 • Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor*
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.
 • Hotărârea Guvernului  nr. 520 din 22.06.2010 ,,cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar  privind contaminanţii din produsele alimentare” 
 •  Hotărârea Guvernului  nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală.
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1112 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală.
 • Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea  conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor.