Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Dimov Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Inspector superior, Secţia controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor din cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor, Cahul (cu raza de acoperire și a raionului Vulcănești).

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C44. Inspector superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector superior, Secţia controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor din cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor, Cahul (cu raza de acoperire și a raionului Vulcănești).

Data-limită de depunere a documentelor:

27.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:

Exercitarea controlului la producerea, testarea și comercializarea materialului semincer, de înmulțire săditor a culturilor horticole. Monitorizarea informației despre pepenierile pomi-viticole, producerea materialului de înmulțire săditor pomi-viticol și bacifer din raza teritorială de competență.

2. Sarcinile de bază:
 1. Efectuarea controlului, certificării identității și a calității semințelor, participarea nemijlocit ța înregistrarea, supravegherea și monitorizarea agenților economici producători și furnizori de semințe la toate etapele producerii, prelucrării și comercializării;
2. Verificarea condițiilor de înregistrare a agentului economic pentru producere și/sau prelucrare, și/sau comercializare a semințelor prin întocmirea unui proces verbal în care propune sau respinge înregistrarea agentului economic, de asemenea tot ei propun sistarea activității în cazul încălcării Legii despre semințe nr. 68 din 05.04.2013;
3.Elaborarea programelor anuale de multiplicare, pe specii, soiuri și categorii biologice în baza declarațiilor de multiplicare ale agenților economici înregistrați, asigurarea și exercitarea controalelor specifice (inspecții în câmp) în scopul menținerii calității semințelor la toate verigile de înmulțire, prin personal desemnat de autoritatea oficială națională (ordin anual ANSA privind inspecțiile sectoarelor de producere a semințelor);
4.Certificarea finală a semințelor în baza declarațiilor de certificare ale agenților economici, respectiv și a eșantioanelor oficiale prelevate de inspectori, precum și a rezultatelor analizelor efectuate în condiții de laborator, prin metode și tehnici de lucru standardizare;
5. Monitorizarea agenților economici pe parcursul desfășurării activităților specifice pentru care sunt înregistrați, în scopul asigurării legalității acestora, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul Contravențional.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CAHUL

Adresa:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor,MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 63, et.1 bir.116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul agronomiei, protecției plantelor, horticultură, preferabil deținerea permisului de conducere.
Experienţă profesională: minimum 1 an experienţă profesională în domeniul agricol, horticol, semincer sau protecţiei plantelor.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, functii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
 • Hotărârea Guvernului  RM nr. 600 din 27.06.2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Legea 231 din 23.07.2010 cu privire la consumul interior;
 • Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre semințe;
 • Legea nr. 39 din 29.02.2008 privind protecția soiurilor de plante;
 • Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei și vinului;
 • Legea nr. 658 din 29.10.1999 privind culturile nucifere;
 • Legea nr. 728 din 06.02.1996 cu privire la pomicultură;
 • Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • HG nr. 600 din 18.07.2014 privind calitatea și comercializarea semințelor de culturi cerealiere păioase;
 • HG nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea și admiterea soiurilor în catalogul soirilor de plante al R. Moldova;
 
 • HG nr. 415 din 21.06.2013 privind producerea, controlul, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire și săditor pomicol;
 • HG nr. 713 din 12.09.2013 privind producerea și comercializarea semințelor și materialului săditor de legume;
 • HG nr. 915 din 07.12.2011 privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre;
 • HG nr. 836 din 11.11.2011 privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere;
 • HG nr. 189 din 17.03.2010 cu privire la cerințele minime de comercializare pentru cartofii de semințe;
 • HG nr. 418 din 09.07.2009 privind producerea, controlul, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire și săditor viticol;
 • HG nr. 1211 din 29.10.2008 privind reglamentările tehnice pentru material semincer de porumb și sorg.