Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Secretariatul Consiliul Superior al Magistraturii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str. M. Eminescu, 5
Persoană de contact: Șef Serviciu resurse umane, Natalia Cerneavschi
Telefon: 022 990-810
E-mail:
Website: www.csm.md

specialist, Secţia evidență, documentare și relații cu publicul

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist, Secţia evidență, documentare și relații cu publicul

Data-limită de depunere a documentelor:

03.12.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuie la realizarea sarcinilor Secției documentare, în domeniul gestionării corespondenței ce ține de înregistrarea și distribuirea materialelor parvenite în adresa Consiliului Superior al Magistraturii.
 
Sarcinile de bază:
 1. Înregistrarea petiţiilor parvenite în adresa CSM, prezentarea preşedintelui pentru repartizare, distribuirea şi asigurarea evidenţei examinării acestora de către executori;
 2. Exercitarea lucrărilor de secretariat în conformitate cu standardele stabilite;
 3. Întocmirea rapoartelor statistice privind rezultatele activităţii Inspecţiei judiciare;
 4. Asigurarea transmiterii petiţiilor în arhiva CSM;
        5. Examinarea demersurilor, solicitărilor şi soluţionarea petiţiilor în domeniul de competenţă.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Natalia Cerneavschi

Telefon:

022 990-810

E-mail:

natalia.cerneavschi@csm.md

Web site:

www.csm.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun.Chişinău, str.Mihai Eminescu, 5 bir. 205

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnice vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punctul de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:
 
Studii: superioare, de licenţă în drept.
Experienţă profesională: preferabil experienţă profesională în domeniu.
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea limbii de stat;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională ( nivel B1);
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) formularul de participare din Anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;
b) copia de pe buletinul de identitate;
c) copiile de pe diplomele de studii (cu suplimentul) şi de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia de pe carnetul de muncă;
e) documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
f) cazierul judiciar;
g) certificatul medical;
h) consimțămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile vacante de către Comisia de concurs;
i) referinţa de la ultimul loc de muncă.
 
 NOTĂ: Copiile de pe documentele prezentate de la lit. b), c), d)  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs, de asemenea, documentele expediate prin adresa de e-mail urmează a fi completate deplin, formularul de participare și declarațiile pe propria răspundere (după caz) să fie semnate de persoana participantă la concurs, să fie scanate și salvate în format pdf.
 
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

conform legii

Bibliografia concursului:

Vă aducem la cunoştinţă lista bibliografiei, care poate fi consultată în vederea pregătirii pentru concurs:
 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Legea nr. 514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;
- Legea nr. 76  din  21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti.
 
Acte legislative specifice domeniului serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
 • Legea nr. 190  din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.
 
Acte normative în domeniul de specialitate (pentru funcţia de specialist din cadrul Secției evidență, documentare și relații cu publicul):
 • Legea nr. 190  din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.
 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr.  178 din 25.07.2014 cu privire la raspunderea disciplinară a judecătorilor;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993 ”Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii”.
Instrucțiunea privind ținerea lucrărilor de secretariat în Consiliul Superior al Magistraturii aprobată prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 471/20 din 05 iulie 2016 (Instrucțiunea menționată este publicată pe pagina web a CSM (www.csm.md) la compartimentul Legislaţie, Cadrul normativ INTERN).
 
Actele normative specifice domeniului de activitate pot fi consultate pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md), la compartimentul Legislaţie.