Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
CHIŞINĂU, CHIŞINĂU, Moldova
Telefon: 022 264 666
Website: www.ansa.gov.md
E-mail:

Inspector superior (domeniul fitosanitar), Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Giurgiulești, Galați/Port/Reni, Cahul

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C44. Inspector superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector superior (domeniul fitosanitar), Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Giurgiulești, Galați/Port/Reni, Cahul

Data-limită de depunere a documentelor:

26.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Scopul general al funcţiei:
Controlul fitosanitar al încărcăturilor supuse controlului fitosanitar importate, exportate sau tranzitate prin exercitarea măsurilor de carantină fitosanitară, orientate spre protecția teritoriului Republicii Moldova de pătrunderea sau introducerea din alte state a dăunătorilor periculoși și de carantină, a agenților patogeni ai bolilor plantelor, buruienilor, localizarea și nimicirea obiectelor de carantină, aplicarea măsurilor fitosanitare în dependență de riscul fitosanitar.
 
2. Sarcinile de bază:
1. Exercitarea controlului fitosanitar primar sau  secundar cu perfectarea actului de control fitosanitar al producției, materialelor și obiectelor supuse carantinei fitosanitare importate, exportate și tranzitate din alte state.
2. Acordarea asistenței metodologice ce ține de importul, exportul și tranzitul producției, materialelor și obiectelor supuse carantinei fitosanitare.
3. Efectuarea supravegherii teritoriului în zona de 3 km de activitate a Postului la depistarea dăunătorilor periculoși și de carantină, agenților patogeni ai bolilor plantelor, buruienilor;
4. Ținerea registrelor privind controlul fitosanitar al producției importate și a mostrelor prelevate.
5.Elaborarea și prezentarea informațiilor zilnice, săptămânale, lunare și anuale privind efectuarea procedurilor fitosanitare la importul și tranzitul producției supuse carantinei fitosanitare;
6. Efectuarea controalelor oficiale pentru asigurarea verificării conformității cu legislația privind produsele alimentare de origine nonanimală și calitatea lor.
6.Perfectarea și eliberarea pașaportului fitosanitar pentru plante, produse vegetale, semințe, material săditor, altor materiale și bunuri supuse carantinei fitosanitare care se importă și circulă pe teritoriul țării.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CHIŞINĂU

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, str. M. Kogălniceanu 63, et. 1, bir. 116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul protecției plantelor, preferabil deținerea permisului de conducere.
 Experienţă profesională: minimum 1 an experiența profesională in domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.
 Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, abilităţi de utilizare a computerului, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.
 Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  5. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

4. Bibliografie:
·         Constituţia Republicii Moldova
·         Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
 •  Hotărârea Guvernului  RM nr. 51 din 16.01.2013 ,, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
 • Legea cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară nr.228 din 23.09.2010;
 • Hotărârea de Guvern privind  măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspândirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină nr. 558 din 22.07.2011;
 • Hotărârea Guvernului nr. 594 din 20.08.2011cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală nr. 1004 din 25.10.2010.
 • Hotărârea Guvernului nr. 418 din 09.07.2009 cu privire la aprobarea            Reglementarii tehnice "Producerea, certificarea, controlul si comercializarea materialului de înmulțire si plantare viticol;
 • Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre seminţe;
 • Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei si vinului
 • LEGE Nr. 119 din  22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
 • Legea 231 din 23.07.2010 cu privire la consumul interior;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1045 din  05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
 •  Hotărârea Guvernului nr. 1307 din  12.12.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură      
 • Hotărârea Guvernului nr. 1191 din  23.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale.