Servicii

Pentru interconectarea eficientă a portalului cu alte site-uri WEB portalul oferă un set de WEB servicii REST. Urmează descrierea resurselor publicate. Resursele se oferă în format JSON - Javascript Object Notation. Codificarea utilizată este UTF-8; Adresele la resurse sunt relative.

Resursa Descriere
GET \rest\news Ultimele 20 noutăţi
GET \rest\authorities Nomenclator autorităţi publice înregistrate în sistem
GET \rest\domainsofactivity Nomenclator domeniilor de activitate
GET \rest\districts Nomenclator raioanelor
GET \rest\functions Nomenclator funcţiilor publice
GET \rest\employmenttypes Nomenclator tipuri de angajare
GET \rest\joblistings Lista posturi vacante
GET \rest\listingdetails Detalii post vacant

Ultimele 20 noutăţi

URL resursă

sau

Parametri

Lipsesc.

Exemplu de request

GET

http://careers.gov.md/rest/news

[
  {
    "date": "2013-11-02",
    "title": "Lansare portal al func\u0163iilor publice vacante",
    "brief": "Pe data de 15 noiembrie 2013 a avut loc lansarea Portalului Func\u0163iilor Publice Vacante, cu scopul promov\u0103rii transparen\u0163ei în modul de angajare a func\u0163ionarilor autorit\u0103\u0163ilor publice.",
    "text": "Pe data de 15 noiembrie 2013 a avut loc lansarea Portalului Func\u0163iilor Publice Vacante, cu scopul promov\u0103rii transparen\u0163ei în modul de angajare a func\u0163ionarilor autorit\u0103\u0163ilor publice.",
    "language": "ro",
    "image": "",
    "keywords": "lansare portal"
  |
]
      

Nomenclator autorităţi publice înregistrate în sistem

URL resursă

sau

Parametri

Lipsesc.

Exemplu de request

GET

http://careers.gov.md/rest/authorities

[
  {
  "sid": "49",
  "AuthorityName": "Agen\u0163ia Rela\u0163ii Funciare \u015fi Cadastru"
  |,
  {
  "sid": "52",
  "AuthorityName": "Agen\u0163ia Rezerve Materiale"
  |
]
      

Nomenclator domenii de activitate

URL resursă

sau

Parametri

Lipsesc.

Exemplu de request

GET

http://careers.gov.md/rest/domainsofactivity

[
  {
    "sid": "678",
    "value": "Afaceri interne"
  |,
  {
    "sid": "682",
    "value": "Agricultur\u0103 \u015fi industrie alimentar\u0103 \/ silvicultur\u0103"
   |
]
      

Nomenclator raioane

URL resursă

sau

Parametri

Lipsesc.

Exemplu de request

GET

http://careers.gov.md/rest/districts

[
  {"sid":"62","name":"ANENII NOI"|,
  {"sid":"63","name":"B\u0102L\u021aI"|,
  {"sid":"64","name":"BASARABEASCA"|
]
      

Nomenclator ierarhic al funcţiilor publice

URL resursă

sau

Parametri

Nume Descriere
level Nivel de funcţie - 1 - Tip autoritate, 2 - Subtip autoritate, 3 - Tip funcţie publică, 4 - Funcţie publică
parent_sid ID nod părinte

Exemplu de request

GET

http://careers.gov.md/rest/functions?level=1&parent_sid=0

[
  {
    "sid": "846",
    "level": "1",
    "caption": "AUTORIT\u0102\u0162I ALE ADMINISTRA\u0162IEI PUBLICE CENTRALE",
    "parent_sid": "0"
  |,
  {
    "sid": "847",
    "level": "1",
    "caption": "AUTORIT\u0102\u0162I ALE ADMINISTRA\u0162IEI PUBLICE LOCALE",
    "parent_sid": "0"
  |,
  {
    "sid": "845",
    "level": "1",
    "caption": "ORGANE ALE AUTORIT\u0102\u0162ILOR PUBLICE",
    "parent_sid": "0"
  |
]
      

Nomenclator tipuri de angajare

URL resursă

sau

Parametri

Lipsesc.

Exemplu de request

GET

http://careers.gov.md/rest/employmenttypes

[
{"sid":"77","value":"Pe perioada determinat\u0103"|,
{"sid":"76","value":"Pe perioada nedeterminat\u0103"|
]

Lista posturi vacante după criteriile de filtrare cu descriere scurtă

URL resursă

sau

Parametri

Parametrii ce nu trec validarea sunt ignorați!
Nume Descriere
public_authority ID authoritate sau lista în format JSON de autorități publice ce organizează concursul
domain_of_activity ID domeniu de activitate sau listă de domenii în format JSON
type_of_authority ID tip autoritate conform nivelului I al clasificatorului funcţiilor publice
subtype_of_authority ID subtip autoritate conform nivelului II al clasificatorului funcţiilor publice
type_of_function ID tip funcţie conform nivelului III al clasificatorului funcţiilor publice
function ID funcţie conform nivelului IV al clasificatorului funcţiilor publice
employment_type ID tip angajare sau listă în format JSON
district ID raion sau listă în format JSON de raioane
keywords Cuvinte cheie
posting_date CURRENT_YEAR pentru anul curent(1 ianuarie anul curent pînă la 31 decembrie inclusiv)
Obiect JSON cu 2 proprietati date_start și date_end pentru a filtra anunțurile într-un interval de date specific. Data trebuie să fie în formatul Y-m-d. { date_start:"2013-01-01", date_end:"2013-12-01" |
listings_per_page Numărul de anunțuri pe o pagină(parametru opțional, implicit toate anunțurile se oferă într-o singură pagină)
page Numărul paginii cu anunțuri. Are efect doar dacă este definit parametrul listings_per_page.
listings_total Numărul maxim de anunțuri returnate.

Exemplu de request

GET

http://careers.gov.md/rest/joblistings?domain_of_activity=678

[
  {
    "sid": "34",
    "PublicAuthority": "Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova",  
    "PublicAuthorityId":1,   
    "Title": "\u015eef direc\u0163ie rela\u0163ii cu publicul",
    "link_to_listing_page": "http://cariere.gov.md/display-job/34",
    "link_to_listing_details": "http://cariere.gov.md/rest/listingdetails?listing_id=34"

  |
]
      

Detalii post vacant

URL resursă

sau

Parametri

Nume Descriere
listing_id ID anunț funcție publică vacantă - parametru obligatoriu

Exemplu de request

GET

http://careers.gov.md/rest/listingdetails?listing_id=34

  {
  "sid": "301",
  "ActivationDate": "2013-12-22 13:16:13",
  "SubmissionDeadline": "2014-01-15 00:00:00",
  "PublicAuthority": "Cancelaria de Stat",
  "ExtendedSubmissionDeadline": "0",
  "DomainOfActivity": "Justi\u0163ie \\ Drept",
  "Title": "Consultant principal \u00een Sec\u0163ia rela\u0163ii cu autorit\u0103\u0163ile publice din cadrul Direc\u0163iei Juridice a Cancelariei de Stat",
  "Function": "C01. Consultant principal",
  "FunctionType": "Func\u0163ii publice de execu\u0163ie",
  "AuthoritySubtype": "Secretariatul Parlamentului, Aparatul Pre\u015fedintelui RM,Cancelaria de Stat",
  "AuthorityType": "ORGANE ALE AUTORIT\u0102\u0162ILOR PUBLICE",
  "JobRequirements": "a) de\u0163ine cet\u0103\u0163enia Republicii Moldova; ....",
  "HowToPresentDocs": "Personal, prin email, prin po\u0219t\u0103",
  "ResponsablePerson": "Lumini\u0163a Ganenco",
  "EmploymentType": "Pe perioada nedeterminat\u0103",
  "PhoneNumber": "022-250-454",
  "PostAddress": "Adresa po\u015ftal\u0103 - 2033, Chi\u015fin\u0103u, Pia\u0163a Marii Adun\u0103ri Na\u0163ionale 1, oficiul 505",
  "District": "CHI\u015eIN\u0102U",
  "City": "Chi\u0219in\u0103u",
  "Email": "luminita.ganenco@gov.md",
  "WebSite": "cancelaria.gov.md",
  "Bibliography": "-\tConstitu\u0163ia Republicii Moldova -\tLegea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern - ....",
  "ReqDocCriminalRecord":"1",
  "ReqDocIDCard":"1",
  "ReqDocMedicalCertificate":"0",
  "ReqDocWorkBook":"1",
  "OtherRequiredDocs":"copia diplomei de studii"
|