Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul Audiovizualului

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : or. Chișinău
Adresa : str. V. Pârcălab, nr. 46
Persoană de contact: Steliana GONȚA
Telefon: 022 24-39-09
E-mail:
Website: www.audiovizual.md

Consultant, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C12. Consultant,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă

Data-limită de depunere a documentelor:

03.10.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției:
 Asigurarea executării devizelor de cheltuieli, stării decontărilor cu agenţii economici, instituţiile statului,  prin implementarea şi respectarea prevederilor legislaţiei din domeniu.
Sarcinile de bază ale funcției:
 Asigurarea evidenţei operaţiunilor de casă, evidenței  veniturilor colectate și a cheltuielilor respective, evidenţei operaţiunilor privind titularii de avans, precum şi a furnizorilor şi distribuitorilor de servicii media audiovizuale;
Asigurarea evidenţei integrităţii fondurilor fixe, şi a valorilor materiale în locurile de păstrare şi utilizare;
Elaborarea ordinile de plată privind achitarea cu persoanele fizice și juridice.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Diana DOROȘ

Telefon:

022 24-39-09

E-mail:

resurseumane.cca@gmail.com

Web site:

www.audiovizual.md

Raion, oraș:

or. Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:
Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul finanţelor, contabilităţii sau economiei;
Cunoștințe:
Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a aplicațiilor soft, excel, cunoștințe în utilizarea internetului.
Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana, spaniola);
Experiența profesioană:
Preferabil 1 an de experiență în cadrul instituțiilor de stat într-o funcție respectivă, preferabil experiență în serviciul public;
Abilități:
Abilități practice în domeniul contabilității, finanțelor publice, abilităț de lucru cu informația,  analiză și sinteză, motivare, comunicare eficientă.
Atitudini/comportamente:
Comportament bazat pe respect,  spririt de inițiativă, diplomație,flexibilitate, discplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.
 
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  CV-ul
Formularul de participare la concurs[1];
Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Copiile documantelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului

[1] Formularul de participare poate fi găsit: pe pagina web:  www.audiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante”, în anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova;
Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
Legea integrităţii nr. 82/2017;
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;
Legea Contabilității nr.113/2007;
Legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar - fiscale nr.181/2015;
Hotărîrea Guvernului nr. 500/1198 pentru aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe;
Hotărîrea Guvernului nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea slariaților entităților din Republica Moldova;
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2018 din 24 decembrie 2015 privind clasificația bugetară.
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar;
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.