Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : bd.Ştefan cel Mare 154
Persoană de contact: Lupoi Olga
Telefon: 250408
E-mail:
Website: www.site.com

Consultant principal în Secția drept public a Direcției juridice

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: Funcţii publice de execuţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant principal în Secția drept public a Direcției juridice

Data-limită de depunere a documentelor:

05.03.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1) Realizarea activităților necesare emiterii decretelor de către Președintele Republicii Moldova referitoare la promulgarea legilor în domeniul dreptului public, numirea în funcții publice, a dreptului la inițiativă legislativă în domeniul dreptului public, în domeniul politicii externe, acordării gradelor profesionale;
2) Realizarea activităților necesare exercitării de către șeful statului a prerogativelor sale constituționale în domeniile de competență;
3) Reprezentarea Președintelui Republicii Moldova și Aparatului Președintelui Republicii Moldova în relațiile cu alte autorități publice și în fața instanțelor de judecată.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Lupoi Olga

Telefon:

022 265248

E-mail:

o.lupoi@prm.md

Web site:

www.presedinte.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

bd.Ștefan cel Mare 154

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 
- cel puțin 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
- studii superioare de licenţă în domeniul dreptului;
- cunoașterea legislației în domeniu;
- cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (nivel B1);
- abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronică.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
  - formularul de participare (poate fi descărcat de pe pagina web)
  - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  - documente ce atestă experiența profesională în domeniu (copia carnetului de muncă/ adeverințe semnate de conducătorii și contabilii șefi ai instituției, adeverite prin ştampilă,  în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă).
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 
Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA
Codul administrativ al Republicii Moldova
Codul civil al Republicii Moldova
Codul penal al Republicii Moldova
Codul jurisdicției constituționale
LEGEA nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova
LEGEA nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
LEGEA nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii
de demnitate publică
LEGEA nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
LEGEA nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
LEGEA nr.100/2017 cu privire la actele normative
LEGEA nr.317/1994 cu privire la Curtea Constituțională
LEGEA nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova
LEGEA nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
LEGEA nr.982/2000 privind accesul la informaţie
DECRETUL nr.1090/2019 privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova