Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : bd.Ştefan cel Mare 154
Persoană de contact: Lupoi Olga
Telefon: 022 265 248
E-mail:
Website: www.presedinte.md

consultant principal în Direcția consultanță

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C01. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

consultant principal în Direcția consultanță

Data-limită de depunere a documentelor:

25.09.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

SCOPUL FUNCȚIEI:
 
Acordarea consultanței consilierului Președintelui Republicii Moldova.
 
SARCINILE DE BAZĂ:
 
1) Acordarea asistenţei organizatorice şi informaţionale necesare consilierului  Preşedintelui Republicii Moldova;
2) Elaborarea și analiza documentelor de politici, a legilor parvenite spre promulgare;
3) Examinarea petiţiilor şi adresărilor;
4) Asigurarea comunicării şi conlucrării cu alte autorităţi publice şi instituţii de stat din domeniu atît din țară, cît și de peste hotare;
5) Monitorizarea și ținerea la control a executării indicațiilor conducerii.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Lupoi Olga

Telefon:

(022) 265 248

E-mail:

o.lupoi@prm.md

Web site:

www.presedinte.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

bd.Ștefan cel Mare 154

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
- cunoaște una din limbile de circulație internațională la nivel B1;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
- are studii superioare absolvite cu diplomă de licență prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;
- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- cel puțin 2 ani de experienţă profesională în domeniile relevante sarcinilor funcției;
- studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul juridic, economic, administrație publică, relații internaționale;
- cunoașterea legislației în domeniu;
- cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (nivel B1);
- abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronica. 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
  • formularul de participare (poate fi descărcat de pe pagina web);

  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

  • documente ce atestă experiența profesională în domeniu (copia carnetului de muncă/ adeverințe semnate de conducătorii și contabilii șefi ai instituției, adeverite prin ştampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă); 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA  
Codul administrativ al Republicii Moldova
LEGEA nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova
LEGEA nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
LEGEA nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
LEGEA nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
LEGEA nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
LEGEA nr.133/2016 cu privind declararea averii și a intereselor personale
LEGEA nr.982/2000 privind accesul la informaţie
LEGEA nr.100/2017 cu privire la actele normative
HOTĂRÎREA Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice
DECRETUL nr.1090/2019 privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova