Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : bd.Ştefan cel Mare 154
Persoană de contact: Lupoi Olga
Telefon: 022 265 248
E-mail:
Website: www.presedinte.md

consultant în Secția protocol și comunicare a Direcției relații externe și comunicare

Domeniu de activitate:

Relaţii cu mass-media

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C03. Consultant

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

consultant în Secția protocol și comunicare a Direcției relații externe și comunicare

Data-limită de depunere a documentelor:

25.09.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

SCOPUL FUNCȚIEI:
 
Asigurarea comunicării eficiente a Președintelui Republicii Moldova cu mijloacele de informare în masă, publicul larg, reprezentanții societății civile, în vederea informării operative, veridice și complete a societății despre activitatea acestuia.
 
SARCINILE DE BAZĂ:
 
1) Asigurarea transparenței în activitatea Președintelui Republicii Moldova și a Aparatului Președintelui Republicii Moldova;
2) Facilitarea interacţiunii dintre reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi Președintele Republicii Moldova;
3) Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public;
4) Monitorizarea presei și a opiniei publice în scopul cunoaşterii atitudinii publicului privind activitatea Preşedintelui Republicii Moldova, precum și a instituției prezidențiale.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Lupoi Olga

Telefon:

(022) 265 248

E-mail:

o.lupoi@prm.md

Web site:

www.presedinte.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

bd.Ștefan cel Mare 154

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
- cunoaște una din limbi de circulație internațională la nivel B1;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
- are studii superioare absolvite cu diplomă de licență prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;
- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.  

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- studii superioare de licenţă în domeniul jurnalismului și științelor comunicării;
- cunoașterea legislației în domeniu;
- cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (nivel B1);
- abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronica. 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Nu
Alte documente necesare: 
  • formularul de participare (poate fi descărcat de pe pagina web)
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA  
Codul administrativ al Republicii Moldova
LEGEA nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova
LEGEA nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
LEGEA nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
LEGEA nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
LEGEA nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
LEGEA nr.133/2016 cu privind declararea averii și a intereselor personale
LEGEA nr.100/2017 cu privire la actele normative
LEGEA presei nr.243/1994
LEGEA nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare 
LEGEA nr.982/2000 privind accesul la informaţie
LEGEA nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional
HOTĂRÎREA Guvernului nr.1211/2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale
DECRETUL nr.1090/2019 privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova