Secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova

Aparatul Președintelui Republicii Moldova
Data limită de aplicare - 04.02.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

SCOPUL FUNCȚIEI:
 
Acordarea asistenței organizatorice, juridice, informaţionale şi tehnice în vederea desfășurării activității Președintelui Republicii Moldova.
 
SARCINILE DE BAZĂ:
 
1) Contribuirea la organizarea activității Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova;
2) Acordarea asistenţei în desfășurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova;
3) Coordonarea activităților necesare îndeplinirii atribuțiilor Președintelui Republicii Moldova;
4) Asigurarea colaborării în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova, precum și a Aparatului cu alte autorități publice și instituții de stat.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
- cunoaște una din limbi de circulație internațională la nivel B2;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
- are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;
- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.  

  Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs (Hotărîrea Guvernului nr.201/2009, anexa nr.1), care după examinarea dosarelor (admiterea la concurs) prevede următoarele etape:
1) competiția CV-urilor;
2) proba scrisă;
3) interviul.
Pentru fiecare etapă candidații vor fi notați cu un punctaj de la 1 (unu) la 10 (zece). Fiecare etapă este eliminatorie pentru candidații care vor obține un punctaj mai mic de 7,5.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- să aibă cel puţin 5 ani de experiență profesională în domeniile specifice sferelor de competență ale instituției prezidențiale;
- să aibă experienţă managerială de cel puţin 2 ani;
- să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic, economic, administrație publică;
- cunoașterea cadrului normativ în domeniile de competență ale instituției prezidențiale și din serviciul public; management public; management organizațional; politici publice;
- cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (nivel B2);
- abilități de operare la calculator: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronică.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  • formularul de participare (poate fi descărcat de pe pagina web);
  • scrisoare de motivare;
  • curriculum vitae (CV);
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  • documente ce atestă experiența profesională în domeniu (copia carnetului de muncă/ adeverințe semnate de conducătorii și contabilii șefi ai instituției, adeverite prin ştampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă); 
  • documentele ce atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul consideră necesar;
  • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
    Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA
Codul administrativ al Republicii Moldova
LEGEA nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova
LEGEA nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
LEGEA nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
LEGEA nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
LEGEA nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
LEGEA nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
LEGEA nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
LEGEA integrității nr.82/2017
LEGEA nr.100/2017 cu privire la actele normative
LEGEA nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
LEGEA nr.982/2000 privind accesul la informaţie
LEGEA nr.229/2010 privind controlul financiar public intern
HOTĂRÎREA Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice
DECRETUL nr.1090/2019 privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova