Secretar de stat al Ministerului Apărării

Cancelaria de Stat
Data limită de aplicare - 17.11.2014, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea misiunii şi a obiectivelor strategice ale Ministerului Apărării prin promovarea şi aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a legăturilor funcţionale dintre subdiviziunile şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului.
Sarcinile de bază:
1. Coordonarea procesului de elaborare a programelor de dezvoltare strategică, a planurilor de activitate ale ministerului;
2. Asigurarea elaborării documentelor de politici publice în domeniu, a proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de activitate încredinţate ministerului, urmărirea executării acestora;
3.Asigurarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative, prezentate de alte autorităţi publice;
4. Coordonarea procesului de asigurare a ministerului cu personal, menţinerea şi dezvoltarea acestuia;
5. Asigurarea monitorizării, evaluării şi raportării privind realizarea obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

-Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-Posedarea limbii de stat;
-Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
-Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
-Deţinerea studiilor superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul
militar, administrare publică, alte domenii relevante competenţelor ministerului;
-Nedestituirea în ultimii 3 ani dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare;
-Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
-Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Experienţă profesională: Minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniile de competenţă a ministerului, experienţă managerială de cel puţin 2 ani. Va constitui un avantaj studiile absolvite cu diplomă de masterat sau echivalente, în domeniul militar, securitate sau ştiinţe politice, precum şi deţinerea funcţiei publice de conducere.
Cunoştinţe:
-legislaţia şi cadrul normativ în domeniile de competenţă ale ministerului şi din serviciul public;
-administraţia publică;
-management public;
-teoria organizaţională;
-politici publice;
-afaceri publice;
-limbă de circulaţie internaţională  la nivelul B2 (Legea 155/2011);
Abilităţi: de analiză şi sinteză, planificare, organizare, luare a deciziilor, motivare, control, comunicare, lucru în echipă, de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
Atitudini/comportamente: iniţiativă, perseverenţă, creativitate, corectitudine, responsabilitate, integritate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Certificatul medical
  Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  - formularul de participare [1];
  -copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  - copia carnetului de muncă [2];
  -adeverință medicală 086/e și cazier judiciar  [3]
  -documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar [1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul Informații utile
  [2]Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. [3] Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite de declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

Minim 7400

Bibliografia concursului

Subiecte de reper pentru  evaluarea cunoștințelor și abilităților candidaților la funcția de Secretar de Stat  
1.Administrația publică: structuri, mecanisme, instituții.
2.Principii în activitatea administrației publice
3.Administrația publică centrală în Republica Moldova
4.Administrația publică locală în Republica Moldova
5.Obiectivele strategiilor naționale în domeniul de activitate
6.Angajamentele internaționale ale Republicii Moldova în domeniul de activitate
7.Integrarea în Uniunea Europeană: obiective și procese
8.Experiența altor state în procesul de integrare europeană.
9.Managementul public: funcții și specific
10.Procesul managerial în instituția publică
11.Rolul liderului în organizația publică
12.Stilurile de conducere: avantaje și dezavantaje.
13. Managementul proceselor de grup.
14.Politicile publice: noțiune, tipologii, obiective.
15. Documentele de politici publice: tipologie, conținut, reguli de elaborare.
16. Procesul de coordonare a proiectelor de documente de politici publice.
17. Rolul ministerului în procesul de elaborare și implementare a politicilor publice.
18. Monitorizarea și evaluarea politicilor publice.
19.Rapoartele și specificul procesului de raportare în cadrul instituției publice.
20.Esența și specificul managementului bazat pe rezultate în domeniul public.
21.Elaborarea și managementul programelor și proiectelor în instituțiile publice
22.Asistența externă: modalități de accesare; mecanismul de coordonare; structuri; responsabilități și raportare 
23.Managementul organizațional: noțiune, funcții, procese, strategii
24.Ministerul și structurile subdivizionale.
25. Programele de dezvoltare strategică a instituțiilor publice: etape de elaborare, componente, corelarea obiectivelor
26. Planurile de activitate a instituției: tipologie, structură, conținut
27.Tipologia și conținutul documentelor ministeriale (avize, note, demersuri, interpelări, indicații, etc.)
28.Cerințe legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza și definitivarea proiectelor de acte legislative și normative
29.Comunicarea internă și externă a ministerului și structurilor subordonate acestuia.
30.Circuitul informațional și documentar (orizontal și vertical) în instituție.
31.Transparența decizională în activitatea administrației publice de specialitate
32.Rolul Secretarului de Stat în activitatea de relații publice.
33.Relațiile ministerului cu alte structuri statale; autorități ale administrației publice centrale și locale; organizațiile internaționale și neguvernamentale  
34.Managementul resurselor umane: obiective, procese
35.Modalități de recrutare, selectare, angajare și implicare a personalului
36.Politica de personal în cadrul instituției publice
37.Evaluarea activității și performanței funcționarului public
38. Stimularea și sancționarea personalului instituției publice
39.Cadrul legal al Republicii Moldova privind managementul funcției publice și funcționarilor publici
40.Prevederi legale privind statutul funcționarului public
41. Atribuțiile Secretarului de Stat. Cooperarea internă și externă a Secretarului de Stat în realizarea activității sale
42. Relațiile Secretarului de Stat cu Secretarul General al Guvernului, Ministrul și vice-miniștrii, șefii subdiviziunilor ministerului.
43.Finanțele publice și procesul bugetar în Republica Moldova
44.Elaborarea și executarea  bugetului ministerului și a structurilor subordonate.
45.Tipurile de acte administrative și procedurile de elaborare
46.Elaborarea actelor legislative: condiții, reguli, etape
47.Monitorizarea executării actelor legislative și administrative
48.Petițiile persoanelor fizice și juridice: procedura de examinare, termeni   Bibliografie orientativă a)    Acte legislative și normative.
1.Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994, cu modificările ulterioare,  Moldpres, Chişinău, 2007
2.  Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31.05.1990 // Veştile nr.8/191 din 26.09.1990 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova (republicată) nr. 131-133 din 26.09.2002 cu modificările ulterioare 3. Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05. 2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr . 88-90  din 28.07.2000
4.Legea privind actele legislative nr.780 din 27.12.2001 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 36-38 din 14.03.2002
5.Legea privind administraţia publică locală nr.436-XV din 28.12.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.32-35/116 din 09.03.2007.
6.Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.iulie 2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.208-210/783 din 03.10.2003.
7.Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239 din  13.11.2008, // Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 215-217, publicată: 05.12.2008
8.Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 04.07.2008
9.Legea privind administrația publică centrală de specialitate nr. 98, din 04.05.2012 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.160-164   din 03.02.2013
10.Legea privind sistemul bugetar și procesul  bugetar nr. 847 din 24.05.1996, modificată ulterior- 2012 , republicată MO 25.03.2005, ediție specială
11.Legea nr. 155 din 21.07, 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice, Monitorul Oficial
12.Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11.01.2007 cu privire la Regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici publice
13.Hotărîrea Guvernului Nr. 12 din  19.01.2010  pentru aprobarea  Regulamentului cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare
14.Hotărîrea Guvernului nr.176  din 22 martie 2011 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale
15.Programul de activitate  pentru anii 2011-2014 „Integrare Europeană:  Libertare, Democrație, Bunăstare”, Guvernul Republicii Moldova, edit. Universul, Chişinău, 2011
 
b)    Documente strategice naționale și internaționale
1.Strategia Moldova 2020
2.Strategia Națională de Descentralizare
3.Strategia Națională de Dezvoltare Regională
4.Strategia Europa 2020
5.Obiectivele milenare.  Angajamentele/țintele Republicii Moldova pentru 2015
 
c)     Literatura de specialitate
1.Alexandru Ioan. Administraţia publică. Teorii realităţi, perspective. ediţia a IV-a. București, Ed. Lumina Lex, 2007
2.Cojocaru S. și alții, Managementul resurselor umane. Chişinău, AAP, 2013
3.Cole Gerald, Management. Teorie și practică, trad. din lb. engl.: Sonia-Carmen Munteanu, Chișinau, Știința, 2006
4.Crăciun Claudiu, Collins Paul, Managementul politicilor publice. Transformări și perspective, Iași, Polirom, 2008
5.Dunn Wiliam N., Analiza politicilor publice. O introducere., Polirom, Iaşi, 2010 
6. Matei Lucica, Management public, ed. Economică, Bucureşti, 2006
7. Miroiu Adrian, Rădoi Mireille, Zulean Marian, Analiza politicilor publice, București, 2002,  licenta.ucoz.ro/624003applicationCurs_analiza_politicilor_publice.doc
8.Nicolescu Ov., Verboncu I., Management, editura Economica, București, 1997
9. Sîmboteanu A., Teoria administraţiei publice, CEP USM, Chişinău, 2008
10.Verboncu Ion (coord), Management public, Editura Universitară, București, 2005
 
d)    Ghiduri metodologice
 
1.Ghidul metodologic cu privire la procesul decizional, Cancelaria de Stat, 2009,  www.rapc.gov.md
2.Ghidul metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice, www.rapc.gov.md
3.Metodologia de armonizare a legislației  în Republica Moldova, www.rapc.gov.md
4. Ghidul  pentru elaborarea Programelor de Dezvoltare Strategică a autorităţii, Guvernul Republicii Moldova, 2011, www.rapc.gov.md
  e)    Cadrul normativ special:
  -Acte normative în domeniul serviciului public
1. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
2. Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
3. Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
4. Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
5. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
6. Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 ,,Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”;
 
-Acte normative în domeniul de specialitate:
1. Legea nr.345 din 25.07.2003 cu privire la apărarea naţională;
2. Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
3. Legea nr.1192 din 04.07.2002 privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea;  
4. Legea nr.162 din 22.07.2005 cu privire la statutul militarilor;
5. Hotărîrea Parlamentului Nr.153 din 15.07.2011 pentru aprobarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova;
6. Hotărîrea Guvernului nr.482 din 06.06.95 privind Doctrina militară a Republicii Moldova;
7. Hotărîrea Guvernului nr.939 din 16.08.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia;
8. Hotărîrea Guvernului nr.746 din 18.08.2010 cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat;
9. Hotărîrea Guvernului nr.941 din 17.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate.