Șef adjunct al Biroului relații cu diaspora

Cancelaria de Stat
Data limită de aplicare - 05.08.2019, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcției:
Asigurarea funcționalității Biroului relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat și sincronizarea politicilor pentru diaspora promovate de administrația publică central, consultarea politicilor Guvernului cu asociațiile diasporei și misiunile diplomatice ale Republici Moldova în străinătate.
 
Sarcinile de bază:

 • Asigurarea cooperării cu structurile similare din alte țări în scopul schimbului de experiență, negocierii, încheierii acordurilor și protocoalelor de colaborare în domeniul diasporei în modul legal stabilit și în limitele competențelor sale.
 • Coordonarea activităților în cadrul programelor guvernamentale destinate diasporei;
 • Asigurarea menținerii unor relații strinse cu asociațiile diasporei și misiunile diplomatice ale Republicii Moldova;
 • Participarea la asigurarea managementului eficient al Biroului;
 • Realizarea altor sarcini în conformitate cu Regulamentul Biroului.
 • Tip de angajare

  Perioadă nedeterminată

  Condiţiile de participare la concurs

  -Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  -Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
  -Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
  -Nedestituirea în ultimii 3 ani dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare;
  -Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  -Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs

  Cerințe specifice :
  Studii: superioare, de licență sau masterat, în domeniul administrației publice, relațiilor internaționale, comunicării, studiilor demografice, sociologiei sau alte domenii conexe.
   
  Experiență profesională: minimum 5 ani de experiență profesională în domeniile relevante funcției (administrație publică, științe ale comunicării, juridice, politice) preferabil experiență în serviciul public. Activitatea în cadrul diasporei sau lucrul cu diaspora contituie un avantaj.
   
  Cunoștințe:

  • cunoașterea legislației și cadrului normativ în domeniile de competență ale Biroului și serviciului public;
  • limba de stat și rusă la nivel avansat (scris/citit/vorbit);
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana) la nivel B2;
  • de operare la calculator (Word, Excel, Internet Content Manager, baze de date).
  Abilități: planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare, argumentare, comunicare eficientă, lucru în echipă. 
  Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect, inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, rezistență la efort și stress.

  Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Alte documente necesare:
   - formularul de participare [1];
   - copia buletinului de identitate;
   -copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
   -documente ce atestă experiența profesională în domeniu (copia carnetului de muncă, certificate de activitate, etc.);[2];
   -cazier judiciar[3]
   - documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
   -acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţia publică vacantă. [1] Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web:  www.cancelaria.gov.md la rubrica „Funcţii vacante”,  sau solicitat la Cancelaria de Stat. [2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. [3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

  Bibliografia concursului

  -          Constituţia Republicii Moldova;
  -          Acte normative în domeniul serviciului public;
  -         Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
  -          Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
  -          Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
  -          Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
  -          Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
  -          Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;
  -          Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar;
  -          Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
  -          Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaților la funcții publice;
  -          Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj;
  -          Legea nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.
  -           
  Acte normative în domeniul administrației publice centrale:
  -          Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
  -          Hotărârea Guvernului nr. 33/2007 “Cu privire la regulile de elaborare şi cerințele unificate față de documentele de politici”;
  -          Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public”;
  -          Hotărârea Guvernului nr. 657/2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat.
   
  Acte normative în domeniul de specialitate:
  -          Hotărârea Guvernului nr. 200/2016 ”Cu privire la aprobarea Strategiei naționale ”Diaspora-2025” și Planului de acțiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea acesteia;
  -          Hotărârea Guvernului nr. 735/2016 ”Cu privire la organizarea Zilelor Diasporei”
  -          Hotărârea Guvernului nr. 724/2017 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare;
  -          Hotărârea Guvernului nr. 725/2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migraţiei şi dezvoltării;
  -          Hotărârea Guvernului nr. 801/2018 privind aprobarea și implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”;
  -          Hotărârea Guvernului nr. 60/2019 cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la Programul „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”, faza a II;
  -          Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020;
  -          Hotărârea Guvernului nr. 1472/2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019;
  -          Hotărârea Guvernului nr. 736/2016 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020)”;
  -          Hotărârea Guvernului nr. 972/2010 „Cu privire la Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012;
  -          Hotărârea Guvernului nr. 634/2012 cu privire la aprobarea Listei indicatorilor şi a Şablonului Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova.
   
  Monografii, studii şi rapoarte:
  -          Integrarea migrației în Strategiile de Dezvoltare, Ghid pentru factorii de decizie şi specialişti, http://iom.md/attachments/110_mainsteaming%20migration%20RO.pdf
  -          Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova;
  -          „Cartografierea Diasporei Moldoveneşti în Federația Rusă” http://iom.md/attachments/110_rfinalrom.pdf;
  -          „Cartografierea Diasporei Moldoveneşti în Italia, Portugalia, Franța și Regatul Unit al Marii Britanii”http://iom.md/attachments/110_raportfinalrom.pdf;
  -          Rezultatele seminarului dedicate politicilor aferente diasporei, 19 iunie 2012, Chişinău, Republica Moldova:
  http://iom.md/attachments/110_Outcomes%20of%20the%20Moldovan%20Policy%20Seminar%20RO.pdf;
  -          Recomandările Seminarului de Politici privind Diaspora şi Dezvoltarea Ţării de Baştină 10 – 11 Aprilie 2008, Chişinău, Republica Moldova  http://iom.md/materials/13_diaspora_seminar_recommend_rom.pdf;
  -          Rapoartele Naţionale de Dezvoltare Umană
   http://www.undp.md/publications/NHDRs.shtml;
  -          “Elaborea unui plan pentru implicarea Diasporei în Dezvoltare”, Dovelyn Rannveig Agunias şi Kathleen Newland (Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development”)
  www.migrationpolicy.org/pubs/thediasporahandbook.pdf;
  -          “Analiza legăturii între comunităţile moldoveneşti de peste hotare (CMH) şi Moldova” Dr. Raviv Schwartz, CIMI (Exploring the Link between Moldovan Communities Abroad (MCA) and Moldova”) http://iom.md/materials/9_diaspora_and_ocv_final_report_rom.pdf
  -          Studiu de piață: ”Inovație în migrația circulară - Migrație și dezvoltare în Moldova” CIVIS/IASCI 2014
  http://nexusnet.md/pic/uploaded/files/IASCI-CIVIS%20Migratie%20si%20desvoltare%20in%20Moldova%20studiu%20de%20piata%202014.pdf
  -          -„Fortificarea legăturii între Migraţie şi Dezvoltare în Moldova” (Strengthening the Link between Migration and Development in Moldova. Maximizing the Development Impact of Migration, Regional Overview -Key Findings), CIVIS/IASCI 2010 
  http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/WBMoldovaReport.pdf;
  -          „Analiza Pieţei Muncii, Maximizarea impactului de dezvoltare a fluxului financiar şi de investiţie al migraţiei înspre Moldova” (Maximizing the development impact of migration related financial flows and investment to Moldova) CIVIS/IASCI 2010
  http://civis.md/en/?page_id=43;
  -          “Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare” Diana Cheianu-Andrei, Rodica Gramma, Stela Milicenco, Valentina Priţcan, Virginia Rusnac, Dorin Vaculovschi
  http://iom.md/attachments/110_necesit_cop_virst_ro.pdf
  Monitorul Guvernamental, ediție dedicată Congresului V al Diasporei, 2012,
   http://www.old.gov.md/doc.php?l=ro&idc=574&id=5798
  -          “Parteneriatul” pentru Migraţie. Cazul ambiguu al „Parteneriatelor de Mobilitate” între Uniunea Europeană şi terţele state alese (“Partnering” for Migration The ambiguous case of “Mobility Partnerships” between the European Union and selected third countries), Rachel Nellen-Stucky http://www.mfa.gov.md/img/docs/studiu-asupra-parteneriatelor-mobilitate-ue-en.pdf
  -           “Perspective privind includerea migraţiei în Dezvoltare: Oportunităţi de utilizare eficientă a Remitenţelor pentru Moldova”, OIM, 2007, Manuel Orozco 
  http://iom.md/materials/4_looking_forward_rom.pdf
  -          “Modele şi tendinţe ale migraţiei şi remitenţelor în Republica Moldova”, OIM 2007 http://iom.md/materials/5_patterns_ro.pdf
  -          “Gestionarea finantelor de catre gospodariile casnice din Moldova”, OIM 2008
  http://iom.md/attachments/110_2009_01_19_how_moldovan_rom.pdf
  -           „Migraţia forţei de muncă şi remitenţele în Moldova: avântul a luat sfîrşit? Tendinţe şi constatări preliminare din sondajul panel al gospodăriilor casnice pentru anii 2006-2008”, OIM, CBS/AXA
  http://iom.md/attachments/110_2009_05_05_remmit_boom_over_rom.pdf
  -          “Migranţii Moldoveni în Italia: Remitenţele şi Rolul Partenerilor pe piaţa muncii”, Dr. Thomas Kring, 2007
  http://iom.md/attachments/110_2009_09_11_moldovan_migr_italy.pdf
  -          “Motivaţii pentru remitenţe: Dovezi din Moldova”, Matloob Piracha, Amrita Saraogi, Ianuarie 2011,
  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1756005
  -          Impactul Socio-Economic al Crizei Economice asupra Migraţiei şi Remiteţelor în Republica Moldova, 2009
  http://iom.md/attachments/110_2009_06_02_socio_economic_impact_rom.pdf
  -          “Sănătatea Migranţilor Moldoveni. Impactul situaţiei social-economice”, 2010, http://www.migratie.md/files/elfinder/documents/110_md_migr_health_impact_welfare_rom.pdf
  -          Moșneaga V., Cartografierea diasporei moldovenești din Germania, Marea Britanie, Israel, Italia, Portugalia și Rusia, Chișinău, 2017, OIM Moldova, 250 p.
  -          Moșneaga V. Migrație și Dezvoltare: aspecte politico-juridice, Chișinău, 2017, OIM Moldova 118 p.
  -          Mai multe cercetări, studii și materiale relevante în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării pot fi accesate la adresele:
  http://www.brd.gov.md/ro/advanced-page-type/studii
  http://www.brd.gov.md/ro/advanced-page-type/statistici
  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&nod=1&
  http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/03%20MUN/MUN07/MUN07.asp