Director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (responsabil de domeniul siguranței alimentare și protecția consumatorului)

Cancelaria de Stat
Data limită de aplicare - 12.11.2019, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcției:
Contribuirea la realizarea misiunii, funcțiilor și a obiectivelor strategice ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor prin implementarea politicii și strategiilor statului în domeniul siguranței alimentelor și protecției consumatorului, întru atingerea unui înalt nivel de protecție a sănătății umane și a intereselor consumatorului privind siguranța alimentelor.
Sarcinile de bază:
1. contribuirea la elaborarea și implementarea documentelor strategice și operaționale (planuri de acțiuni, proceduri operaționale) ale Agenției în domeniul de competență;
2. organizarea și coordonarea activității Agenției în domeniul siguranței alimentelor de origine animală, non-animală, protecției consumatorului și controlul calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și produselor alcoolice;
3. asigurarea realizării controlului de stat asupra activității de întreprinzător, conform prevederilor legislației în vigoare, în domeniul de competență;
4. implementarea sistemului de control intern managerial în domeniul de competență;
5. realizarea legăturilor funcționale dintre subdiviziunile aparatului central ale Agenției cu subdiviziunile teritoriale și instituțiile din subordine, în domeniul de competență;
6. asigurarea monitorizării, evaluării și raportării privind activitatea Agenției, în domeniul de competență.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

Condiții de bază:
La concurs poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții: a) deține cetățenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română;
c) are capacitate deplină de exercițiu;
d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e) are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
f) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
i) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Experiență profesională:
Minimum 5 ani de experiență profesională în domeniul/domeniile de competență ale funcției, experiență managerială de cel puțin 2 ani.

Cunoștințe: cadrul normativ în domeniile de competență ale autorității publice și din serviciul public; administrația publică; management public; management organizațional; politici publice; limbă de circulație internațională la nivelul B2 (Legea 155/2011; verificare în cadrul concursului).

Abilități: gândire critică, analiză și sinteză; planificare; organizare; luare a deciziilor; motivare; control; comunicare; lucru în echipă; de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Atitudini/comportamente: integritate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare și egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; inițiativă; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații, care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  -formularul de participare (la rubrica „Perioada” se va indica data/luna/anul) [1]; -scrisoarea de motivare – maxim 2 pagini; -curriculum vitae (CV); -copia buletinului de identitate [2]; -copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare; -cazierul judiciar [3]; -documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar; -acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal [4]. [1] Formularul de participare poate fi găsit aici
  [2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  [3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  [4] Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcția publică vacantă poate fi găsit aici
  Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, anexa nr.1) care, după examinarea dosarelor (admiterea la concurs), prevede următoarele etape: 1. competiția CV-urilor; 2. proba scrisă; 3. interviul. Pentru fiecare etapă candidații vor fi notați cu un punctaj de la 1 (unu) la 10 (zece). Fiecare etapă este eliminatorie pentru candidații care vor obține un punctaj mai mic de 7,5.
  Guvernul Republicii Moldova promovează diversitatea forței de muncă și principiile meritocrației în context organizațional. Toate persoanele care întrunesc condițiile menționate sunt încurajate să aplice la concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.Data-limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 12.11.2019, ora 17.00.

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova;
Legea cu privire la Guvern nr.136/2017;
Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
Legea integrității nr.82/2017;
Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018;
Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008;
Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor;
Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare;
Legea nr. 78/2004 privind produsele alimentare;
Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;
Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;
Hotărârea Guvernului  nr. 1209/2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică;
Hotărârea Guvernului  nr. 221/2009 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;
Hotărîrea Guvernului nr. 356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieții vitivinicole”;
Hotărîrea Guvernului nr. 473/2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Bere și produse pe bază de bere”;
Hotărîrea Guvernului Nr. 317/2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor  alcoolice”;
Hotărîrea Guvernului nr. 741/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea produselor vitivinicole aromatizate;
Hotărîrea Guvernului nr. 292 /2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova;
Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
Manuale/Materiale informative/metodice în domeniul managementului, managementului resurselor umane.