Şef adjunct al Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat (Criuleni)

Cancelaria de Stat
Data limită de aplicare - 03.01.2018, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea scopului şi atribuţiilor Cancelariei de Stat şi asigurarea respectării cadrului normativ în vigoare la nivel local, prin coordonarea eficientă a activităţii serviciilor publice desconcentrate şi monitorizarea stării de fapt în teritoriu.
Sarcinile de bază:
·       Coordonarea activităţii generale a serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale şi asigurarea organizării şi funcţionării Colegiilor consultative.
·       Monitorizarea modului de conlucrare dintre autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice desconcentrate în soluţionarea problemelor în teritoriu
·       Participarea la coordonarea implementării politicilor de descentralizare administrativă şi monitorizarea procesului de descentralizare administrativă, în comun cu serviciile publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

Condiţii de bază :
·       Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
·       Posedarea limbii de stat;
·       Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
·       Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
·       Deţinerea studiilor superioare, de masterat sau echivalente. Studiile în domeniul economic, financiar, juridic sau administrării publice va constitui un avantaj;
·        Nedestituirea în ultimii 5 ani dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158-XVI din 4 iulie 2008/ neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare;
·       Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
·       Lipsa actelor definitive prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;
·       Lipsa hotărîrilor judecătoreşti irevocabile prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
·       Lipsa înscrierilor în Registrul de stat al persoanelor care au interdicţie de a ocupa o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică;
·       Neinstituirea unei măsuri de ocrotire judiciară;
·       Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Condiţii specifice :
Experienţă profesională: Minimum 3 ani de experienţă profesională în domeniul administraţiei publice, juridic, management, managementul proiectelor. Experienţa managerială va constitui un avantaj.
 
Cunoştinţe:
-    cunoştinţe în domeniul administraţiei publice, legislaţiei civile, funciare;
-    cunoaşterea dicţionarului juridic, termeni, formulări;
-    cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
-    cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit);
cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana, italiana) la nivel intermediar.
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, de ascultare şi înţelegere de informaţii şi idei prezentate; de aplicare a normelor de drept la probleme specifice pentru a produce soluţii adecvate.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  ?         formularul de participare[1];
  ·         copia buletinului de identitate;
  ·         copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  ·         copia carnetului de muncă[2];
  ·         cazier judiciar[3]
  ·         documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
  ·         acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţia publică vacantă. [1] Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web:  www.cancelaria.gov.md la rubrica „Funcţii vacante”,  sau solicitat la Cancelaria de Stat. [2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. [3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

6900 lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-          Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea şi a intereselor personale
-          Legea nr.82 din 25 mai 2017 integrității
-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
-          Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
-          Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
-          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”
           
            Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
-          Legea nr.136 din 07 iulie 2017 cu privire la Guvern
-          Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
-          Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat”
           
            Acte normative în domeniul administraţiei publice locale 
-          Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
-          Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
-          Legea nr.438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
-          Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
 
      Acte normative în domeniul de specialitate
-          Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002
-          Codul de procedură civilă nr.225-XV din 30 mai 2003
-          Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003
-          Codul funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25 decembrie 1991
-          Legea nr.121-XVI  din  4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
-          Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”
-          Hotărîrea Guvernului nr.266  din  09 martie 2016 „Cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale ”
-          Hotărîrea Guvernului nr.136  din  10 februarie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere” .