Specialist Secție administrativ-militară Vulcănești

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 30.05.2016, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

a) scopul general al funcţiei:
Contribuirea la organizarea şi efectuarea măsurilor care asigură luarea în evidenţă militară a tinerilor şi pregătirea documentelor medicale necesare pentru efectuarea calitativă a expertizei medico-militare, procesului de educaţie civică şi pregătirea cetăţenilor pentru serviciul militar, organizarea lucrului cu veteranii de război şi al forţelor armate, participanţii la războiul din Afganistan şi conflictul armat pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova, participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl.  Organizarea evidenţei nominale  şi statistice a subofiţerilor, sergenţilor şi soldaţilor în rezervă.
 
b) sarcinile de bază ale funcţiei:

 • Organizarea şi efectuarea măsurilor care asigură luarea în evidenţă militară a tinerilor;
 • Organizarea şi desfăşurarea  în comun cu organele administraţiei publice locale, instituţiile publice, agenţii economici şi organizaţiile obşteşti a educaţiei militar-patriotice şi altor activităţi privind pregătirea recruţilor pentru îndeplinirea serviciului militar;
 • Organizarea lucrului cu toate categoriile de participanţi la conflicte armate şi războaie;
 • Organizarea pregătirii premilitare în instituţiile de învățământ ;
 • Organizarea şi prezentarea rapoartelor, informaţiilor şi dărilor de seamă în secţia educaţie civică a  Marelui Stat Major al Armatei Naţionale.
 • Tip de angajare

  Perioadă nedeterminată

  Condiţiile de participare la concurs

  a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs

  Cerinţe specifice:
  Studii: studii superioare de licenţă în domeniul managementului, administraţiei publice, drept patrimonial sau similare acestora, cursuri de perfecţionare.
   
  Experienţă profesională: minimum 2 ani de experienţă profesională în domeniu de activitate similar sau vechime în organele publice.
   
  Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
  • Cunoaşterea managementului resurselor umane;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
   
  Abilităţi: abilităţi de lucru cu oameni,  cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.
   
  Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională
   Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Alte documente necesare:
   1. formularul de participare, indicat în anexa de mai jos;
   2. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare

   Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
    Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante 
   Autoritatea publică_______________________________________________________
    
   Funcţia publică solicitată__________________________________________________
    
  •  Date generale
  •   Nume  Prenume  Data naşterii Domiciliu Cetăţenia
   (inclusiv a altor state)   Telefon serv.   –
   domic. –
   mobil  – E-mail Adresa poştală  
  •  Educaţie
  • Studii de bază:
    Nr.
   crt.Perioada Instituţia, localizarea,  facultatea
    Specialitatea obţinută.Diplomă/certificat             
   Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):
    Nr. crt.Perioada Instituţia, adresa,  facultatea
    Specialitatea, titlul obţinut. Diplomă/certificat             
   Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:
    Nr. crt.Perioada Instituţia,  adresa
    Denumirea cursului
    Diplomă/certificat            Titluri ştiinţifice   Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.    
  • Experienţa de muncă
  •  
    Vechimea în serviciul public Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate  
    
   Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)
    PerioadaOrganizaţia, adresa. Postul deţinutAtribuţiile şi responsabilităţile de bază 
    
    
    
        PerioadaOrganizaţia,  adresa. Postul deţinutAtribuţiile şi responsabilităţile de bază 
    
    
    
        PerioadaOrganizaţia, adresa. Postul deţinutAtribuţiile şi responsabilităţile de bază 
    
    
       
  •  Calităţi profesionale (autoevaluare)
  • CalităţiNivel de dezvoltare şi manifestareînaltmediu                
  • Calităţi personale (autoevaluare)
  • Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestareînaltmediu                
  •  Nivel de cunoaştere a limbilor
  • Denumirea limbiiCalificativ de cunoaştere cunoştinţe de bazăbinefoarte bine                 
  • Abilităţi de operare pe calculator
  •   Programe
    Nivel de utilizare           
  •  Relaţii de rudenie
  • Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului     
  •  Recomandări
  • Nr.Nume, prenumeOrganizaţia, postul deţinutTel., e-mail1.   2.   3.    
   Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

  Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă:mun. Comrat, str. Lenin, 174,tel.: 0298-2-23-23, 0298-2-85-71sau personal.

  Salariul pe funcție

  2400

  Bibliografia concursului

  • Constituţia Republicii Moldova
  • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
 • Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”.